Türk Kadını ve Kadın Hakları Kaynakçası

İsmet Gönülal


A BIBLIOGRAPHY OF TURKISH WOMAN AND WOMEN’S RIGHTS
(Summary)

A list of books and articles dealing with “Turkish Woman and Women’s Rights” on the occasions of the centenary of Atatürk’s Birth and the 50th and 60th anniversaries of the foundation of the Turkish Republic.


Bu kaynakça denemesinin adına, “Atatürk’ün Doğumunun 1oo. Yılı ve Cumhuriyetin 50.-60. Yıllarında Türk kadını ve kadın haklarını ad ve konu alan kitap ve makaleler kaynakçası,, demek daha doğru olurdu. Böylece kaynakçanın sınırları seçilen adla açıkça belirlenirdi. “Cumhuriyetin 50. Yılı yayınları deyince 1973-1974 yıllarında amblemli-amblemsiz yayımlanmış kitap ve yazılar anlaşılır. Bu yılda çıkan yayınların, “ Türk kadını ve kadın hakları” diye bir bölümü olmasa bile, derli toplu bir kaynakçası yapılmıştır1.

Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı kaynakçası “Atatürk Kaynakçası” 2 adıyla hazırlanmışsa da kaynakçada yer alan eserlerin 1981 yılını aşarak 1985 yılına kadar taştığı görülmektedir. Buna sebep, düşünülen ve planlanan kitapların çoğunun 1982-1984 yıllarında yayımlanmış olmasıdır3; hattâ programda olmasına rağmen bugüne kadar çıkarılamıyanlar da vardır. Diğer taraftan “Türkiye Makaleler Bibliyografyası” da -elde olmayan sebeplerle- zamanında yayımlanamamaktadır. Cumhuriyetin 60. yılı kaynakçası ise henüz ele alınmamıştır. Bütün bu sebeplerle bugün için 100. Yıl kaynakçasının eksiksiz yazılamamış olması doğal sayılmalıdır.

Sunduğumuz kaynakça çalışmasının, aslında “Kadın Hakları Bibliyografyası (1920-1984)” olarak yapılması gerekirdi. Ancak çalışmamızı belli bir zaman süreci ile sınırlamamız bir çok yayın ve kaynağın bu çalışmanın dışında kalmasına sebep olmuştur. Bununla beraber sunduğumuz kaynakça’da anılan eserlerin kaynakçaları incelendiği zaman, bunların geniş bir bibliyografyadan yararlandığı, zaman zaman temel eserlere de başvurulduğu görülecektir.

I. KİTAPLAR

AFET İN AN, Prof. Dr. A. Atatürk ve Türk kadın haklarının kazanılması. Tarih boyuncu Türk kadınının hak ve görevleri. 4. bs. İstanbul 1982. Milli Eğitim Basımevi. X + 298 s.

AFET İNAN, Prof. Dr. A. Atatürk hakkında hâtıralar ve belgeler. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Atatürk Dizisi: 9. 3. bs. Ankara 1981. Türk Tarih Kurumu Basımevi. IX + 354 s. 39 resim ve belge.

ALKAN, Türker. Kadın-erkek eşitsizliği sorunu. AÜ SBF yayınları: 475, 100. Yılda Atatürk’e Armağan dizisi: 18, Ankara 1981, 133 s.

ARAT, Necla. Kadın sorunu. İÜ. Edebiyat Fakültesi yayını No. 2776. İstanbul 1980. 152 s

Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu bildirileri. (10-14 Aralık 1973) Cumhuriyetin 50. Yıldönümü dolayısıyla İstanbulda yapılan toplantıda sunulan bildiriler. Atatürk Araştırma Enstitüsü yayını No. 5. Sermet Basımevi XV + 665 s., İstanbul 1975 bk. SÖNMEZ Prof. Dr. Emel, TAŞKIRAN Tezel, ŞEHSUVAROÖLU Prof. Dr. Bedi N. Atatürkçülüğün Ekonomik ve Sosyal Tünü Semineri. 11-12 Ekim 1973. İstanbul. Düzenleyen: İstanbul İktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi, İstanbul 1973. IV +118. s.”İstanbul İkdisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Cumhuriyete 50. yıl armağanı”.

Atatürk ve Adalet Reformu. Adalet Bakanlığı Eğitim işleri Genel Müdürlüğü. Adalet Bakanlığı yayınları yeni seri No. 52. Hüseyin KARAMÜSTANTİKOĞLU, Esat ŞENER, Prof. Dr. Ergun ÖZSÜN AY, Abbas GÖKÇE, Prof. Dr. Özkan TİKVEŞ, M. Muhtar ÇAĞLATAN, Mustafa ATGÜN, Dr. Necdet TALKUT, Mesut Kenan ERGÜN, A. Bülent GÜREL, Kemal Oğuz ŞENGÜN, Selman F. AKYOL, Rasim KONT, Hüseyin ANARAL, Enver OĞAN. Yarıaçık cezaevi Matbaası, Ankara 1981. 335 s.

Atatürk ve Türk Kadın Haklan. Prof. Dr. Sevinç KAROL, Sıdıka TEZEL, Enise ARA T, Firdevs MENTEŞE, Nüshet MENGÜ, Türkân AYRAL, Mukaddes OR, Cahide ÖZDEMİR, Nimet ARDIÇ, Gülgün BOLAT, Oya MUTLU, İsmet GÖNÜLAL. Kadın Dernekleri Federasynu ve Gönüllü kuruluşlar. Ankara 1983 212 s. Türk Ticaret Bankası’nın Cumhuriyet’in 60. Yılına Armağanıdır.

Basına Atatürk ve kadın hakları. Deri. Nesrin TUNÇBİLEK, Şişli Liones Kulübü Derneği. 100. Yıl Armağanı, İstanbul 1981, 63 s.

CAPORAL, Dr. Bernard. Kemaliz ve Kemalizm sonrasında Türk kadını (ıgıg-igyo). Aix-en-Provence üniversitesi’nde doktora tezi. Çev. Dr. Ercan EYUBOĞLU. Ankara 1982. TlSA Matbaası XV + 838 “Türkiye iş Bankası Kültür yayınları No. 233” Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı Dizisi No. 9.

Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadını. Üniversiteli Kadınlar Derneği. Türk Hukukçu Kadınlar Derneği.Türkiye Soroptimist Kulüpleri adına hazırlanmıştır. İstanbul 1974. 94 s. İstanbul Üniversitesi Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü Yayınları. Rektörlük No. 1928, Enstitü No. 3”

Cumhuriyetin50.yılında Türkiye’nin sosyal ve ekonomik sorunları semineri. Erzurum, 22-25 Ekim 1973. Erzurum 1974. ATÜ yayını, 9 + 317 s.

DOĞRAMACI, Prof. Dr. Emel Türkiye’de kadın hakları. Ankara 1982, 103 s. Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılına armağan.

50 yılda Türk Kadım. Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara şubesinin 50. yıl dolayısıyla düzenlediği açık oturum. Ankara 1974 Ayyıldız Matbaası. 40 s.

GÜRAN, Kemal. Atatürk ve başörtüsü. Ankara 1982. Gaye matbaacılık, 64 s.

Milli Mücadele’de Türk kadını. Doç. Dr. İnci ENGİNÜN, Dr. Müjgan CUNBUR, Cahide ÖZDEMİR, Ankara 1983, 135 s. “Türk Ticaret Bankasının Cumhuriyetin 60. Yılına Armağanıdır.

MUTLU, Prof. Kâmile Şevki. Türkiye Cumhuriyetinin jo.yılında tıpta Türk kadını. Ankara 1973. AÜ. Basımevi 24 s.

SAVCI, Kemal. Cumhuriyetin jo.yılında Türk kadını. Ankara 1973 Cihan matbaası. 3 + 238 s. TAŞKIRAN, Tezer. Cumhuriyetin 50. yılında Türk kadın hakları. Ankara 1973. Başbakanlık Basımevi. 176 s. “Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50. yıldönümü yayınları: 5”

TAYANÇ, Füsun-TAYANÇ, Tunç. Dünyada ve Türkiye’de tarih boyunca kadın. Ankara 1981. 183 s.

Türk Toplumunda kadın. Deri. Mermin ABADAN, UN AT. Yazarlar: Prof. Dr. Mermin ABADAN-UNA T, Dr. Füsun AKA TU, Prof. Dr. Ayşe BA YSAL, Dr. Oya ÇİTÇİ, Dr. Leila ERDER, Gül ERGİL, Prof. Dr. Çiğdem KAĞITÇI BAŞI, Doç. Dr. Deniz KANDI YO Tt, Prof. Dr.. Güllen KAZGAN, Prof. Dr. Mübeccel B. KIRAY, Doç. Dr. Ayşe ÖNCÜ, Dr. Ferhunde O^BAT, Doç. Dr. Tansı ŞENYAPILI, Doç. Dr. Şirin TEKELİ, Doç. Dr. Sabahat TEZCAR, Dr. Serim TİMUR, Dr. Binnaz TOPRAK. 413 s. TİMUR, Dr. Binnaz TOPRAK 413 s.

“Araştırma, Eğitim, Ekin ve Türk Sosyal Bilimler Derneği yayınları, İstanbul 1982. VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet. Toplumsal yaşam ve hukuk. Hil yayın No. 9, İstanbul 1983. 302 s.

2. MAKALELER


A. 50. Yılda çıkarılanlar:

AĞAOĞLU, Süreyya. Cumhuriyetten sonra kadının siyasi hayata atılması. “Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadını, 1974 s. 37-39.”

ARIBURUN, Perihan. Cumhuriyetin50.yılında Türk kadını. Belleten 37 (148), İD. 73, s. 481-483. ARZIK, Nimet. 50. yılda Türk kadını-Türk erkeği. Turkish women-Turkish men on 5Oth anniversary. “Türkiye, Cumhuriyetin 50. yıl kitabı, s. 268-269.

AYTAÇ, ömür. 50.yılda Türk kadını. Söz. (172), 2.74. s. 13

BALİN, Sevgi. Atatürk, Cumhuriyetimiz, millî şuur ve kadınlarımız. Günün kadını, özel sayı. 5(59), 10.73. s. 2-3.

Cumhuriyet döneminde Türk kadım. Haz. D. BANOĞLU, E. ZORLUTUNA, S. KARAİBRAHİMGİL. Hayat 18 (45). 11.73. s. 9-10.

ÇALIŞKAN, Bülbül. Cumhuriyet ve Türk kadını. Türk Kültürü Araştırmaları 7-1 o. 70-73. s. 17-22. DEDEOĞLU, Refhan. 50. yılda sanayi ve ticaret hayatımızda kadın. Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadını, 1974. s. 67-74.

ENGİNÜN, Dr. İnci. Cumhuriyet devrinde kadın edebiyatçılar. Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanların da Türk kadını. 1974, s. 79-86.

ERTUĞRUL, Muhsin. Elli yıl önce… Türk kadını sahnede. Cumhuriyet 6.12.1973, s. 2.

ERTUNÇ, Handan, iş hukuku ve Türk kadını. Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadını, 1974, s. 44-49.

FEYZİOĞLU, Prof. Dr. Feyzi Necmeddin. Cumhuriyetin 50. yıldönümünde “medeni nikâh” İ.Ü. Hukuk Fakültesi 50. yıl armağanı, s. 233-290.

GÖKDOĞAN, Prof. Dr. JVüzhet. Fen ve teknikte kadın. Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadını, 1974, s. 25-28.

GÜRKAN, Dr. Ülken. Cumhuriyette kadın. Atatürk Üniversitesi 50. yıl armağanı c. 2, s. 75-84. IRMAK, Ord.Prof. Dr. Sadi. Cumhuriyetin ellinci yıldönümünde kadın. Kadın, 27 (1058). 11.73, s. 47. KAN, Suna. Türk kadını ve müzik. Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadını, 1974. s. 89-91.

KARAKAPTAN, Dr. tclâl Ersin. Türk kadının ekonomik ve sosyal haklan. (Cumhuriyetimizin 50. yılında banka ve bankacı kadınlarımız). Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadını. 1974. s. 75-78.

KURAM, Prof. Dr. Ercüment. Atatürk İnkılâpları. Reform of Atatürk. Türk Hava Yolları (5). 9.73, s. 1-7.

KURDAKUL, Necdet. Ellinciyüda kadın. Dünya, 29.10.1973. s. 2.

KÜLEY, Prof. Dr. Müfide. Sağlık hizmetlerinde Türk kadınları. Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadını. 1974. s. 56-63.

MUTLU, Prof. Dr. Kâmile Şevki. Türkiye’de kadın doktorlar. Atatürk Üniversitesi 50. yıl armağanı. C. 2. s. 85-100.

MUVAHHİT, Bedia. Tiyatro ve kadın. Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadını. 1974, s. 87-88.

SEZGİN, Melâhat. 50..yılda Türk kadın. Günün kadını, özel sayı, 5 (59). 10.73. s- 6-7. ŞEHSUVAROĞLU, Prof. Dr. Bedi N. Atatürk ilkeleri ışığında ve bugünkü Türkiye’de kadın hakları. Women’s Rights in the Light of Atatürk Principles and in Today’s Turkey. Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası sempozyumu bildirileri, İstanbul 1975 (409-424) (425-427).

SÖNMEZ, Prof. Dr. Emel. Kadın hak ve hürriyetlerinde Kemalizm. Kemalism on Womens Rights and Liberties. Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası sempozyumu bildirileri, istanbul 1975 (378-395) 396

TAŞKIRAN, Tezer. Türkiye’de kadın hakları devrimi. The Reform on Women’s rights in Turkey. Atatürk Devrimleri 1. Milletlerarası Sempozyumu bildirileri, istanbul 1975, (397-407), 408.

UÇARER, Sabiha. Cumhuriyet devrinde aile ve miras hukukunda kadın. Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadını. 1974. s. 40-43.

ULUOCAK, Prof. Dr. Nihal. Milletlerarası sözleşmeler karşısında Türk kadının hukukî durumu. Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadım. 1974. s. 50-55.

YÜCEL, Dr. Naciye. Tıp alanında Türk kadını. Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadını, İstanbul sermet matbaası, 1974, s. 64-66.


B. 100. Yılda çıkarılanlar:

ABADAN-UNAT, N. O kuma-yazma seferberliği ve Türk kadını. Gençlikte Hamle, 13 (210) 4.1981. s. 6-7.

ABADAN-UNAT, Nermin. Toplumsal değişme ve Türk kadını. Türk Toplumunda Kadın. İstanbul 1982, s. 1-32.

ABADAN-UNAT Prof. Dr. Nermin. Toplum ve bilim açısından Atatürk’ün kadın devrimi üzerine düşünceleri, Uluslararası Atatürk Konferansları C. 1.1981. s. 1-15.

AFET İNAN, Prof. Dr. A. Atatürk devrinde Türk kadın milletvekili. (Kadın gazetesi. 19 Kasım 1953 sayısından) Çamlıca (7) 3.1981. s. 7.

AFET İNAN, A. Atatürk’ün ekonomiye verdiği önem ve Türk kadın haklan. Uluslararası Atatürk konf. 1980 s. 37-50.

AFETİNAN, Prof. Dr. A. Eşit hak, eşit görev. Milli Eğitim Özel sayı 5.1981. s. 27-31. AFETİNAN, Prof. Dr. A. The rights and responsibilities of the Turkish uıoman. Transl. Prof. Dr. Ahmet E. UYSAL. Rcv. int d’histoire militaire. (50) 1981. s. 239-243.

AFETİNAN, Prof Dr. A. Türk kadınının hak ve görevleri. Rev. int. d’histoire militaire (50) 1982 s. 239-242.

AKYÜZ, Doç. Dr. Emine. Atatürk’ün aile hukukuna ilişkin devrimleri. Atatürk Devrimleri ve Eğitim sempozyumu (9-10 Nisan 1981) AÜ. Eğitim Fak. yayını No. 92. Atatürk’ün 100. Doğum yılına armağan Ankara 1981. s. 81-91.

ARA T, Enise Av. MENTEŞE Fırdevs, MENGÜ Nüzhet Av. Türk kadının hukuki durumu. Atatürk ve Kadın Hakları, Ankara 1983, s. 55-173.

ATATÜRK’ün gözüyle Türk kadını. Yeni yaşantı (142). 11.1981. s. 4.

ATİTER, Nuşin, Atatürk ve kadın hakları. Türk Dili (353) 5.1981. s. 765-772.

AZİZ, Doç. Dr. Aysel. Atatürk ve kadın hakları. SBF-BYYO Yıllık. 1981. 1982, s. 71-82.

BARAN, Kâmuran. Atatürk ve Türk kadını. Kemalizm ve Türkiye (58) 1.1981 s. 26-27.

BAYDAR, Ahmet. Atatürk dönemi Türk basım kadınayönelikperyodikler 1929-1938. SBF-BYYO Yıllık, 1981. s. 177-201.

[BAŞAR], Şükûfe Nihal. Atatürk ve Türk kadını. Milli Şuur (50) 1.1981, s. 12-13.

BİLGİSEYEN-Kurtkan Prof. Dr. Amıran. Atatürk’ün kadın hakları bakımından Türk-tslâm kültürüne hizmeti. Sosyoloji Konf. 19. kitap. 1981. s. 49-69.

CHMİELOlVSKA, Dr. Donuta. Atatürk reformları ve kadın sorulan. Süreç (8) 12.1981 s. 110-113.

CUNBUR, Dr. Müjgan. Atatürk’ün kadın giyimleri üzerine düşünceleri. Uluslararası Atatürk Konf. C. 1.1981. (18) s. 1-16.

ÇAVUŞOĞLU, Prof. Dr. Hayrünnisa. Türk kadın hakları ve 100. Yılda mutlu bir raslantı. İÜ İ. Tıp Fak. mec. (2) 1981. s. 247-249.

ÇETİN, Ayşe. Atatürk Devrimleri içinde Türk kadınının yeri. Milli Mücadele Mücahitleri Derg. (1)

1981, s. 23. ÇİTÇİ, Oya. Türk kamu yönteminde kadın görevliler. Türk Toplumunda Kadın, İstanbul 1982, s. 221-252.

DİNO, Güzin, in the auant-garde ofliteratüre, a nem generalion ofTurkish voomen. Courrier (4) 11.1981, s. 13-17, 32-33.

DİNO,Güzin. Türk Edebiyatı’nın da ön safında çağdaş Türkkadım. UNESCO,görüş (10) 10.1981. s. 13-17

DOĞAN, Dr. Şerife. Atatürk ve aydın Türk kadını. Batı edebiyatları araştırma derg. (5-6) 12.1981. s. 66-70.

DOĞRAMACI, Prof. Dr. Emel. Atatürk İnkılâplarının Türk toplumsal gelişmesindeki etkileri. Uluslararası Atatürk Konf. C. 1. 1981. s. 1-13.

DOĞRAMACI, Prof. Dr. Emel. Türk kadınının çağdaşlaşmasında Atatürk. Batı edebiyatları araştırma derg. (5-6) 12.1981. s. 5-13.

DOĞRAMACI, Prof. Dr. Emel. Kültürel etkinliklerde kadın ve Atatürk. Atatürk ve Kültür, Hacettepe Üniversitesi yayını Ankara 1981. 100. Yıl özel sayısı, s. 81-86.

FER, Muslih. Atatürk ve kadın haklan. Kadın Dernekleri Federasyonu derg. (19-20) 12.1981. s. 18-19.

FETZİOĞLU, Prof. Dr. Turhan. Türk inkılâbının temel taşı: Lâiklik (kadın hakları), Atatürk yolu.

Otomarsan kültür yayını gün matbaası İstanbul 1981. 100. Yıl armağanı s. 169-226(198-208; 208-210).

FIRST (the) women Lauıyer. Atatürk in his hunderedthyear. p. 52.

GİRİTLİ Prof. Dr. İsmet. Atatürk ve Türk kadım. Yeni yaşantı (141) 1981. s. 3.

İNAL, Ayhan. Atatürk ve Türk kadını. Size (59) 1981. s. 9.

İNAL, Sevim. Devrimler içinde Türk kadını. 7. Bölge Lions bül. (3) 4.1981. s. 1.

KOCATÜRK, Prof. Dr. Ulkan. Atatürk ve aile. Atatürkçülük-Atatürk ve Atatürkçülüğe ilişkin makaleler, (ikinci kitap). Genkur. Basımevi Ankara 1983, s. 205-209.

OLCA TTU, Turhan. Tarih boyunca Türk kadınları ve Atatürk’ün onlara kazandırdığı sosyal, hukuki ve ekonomik haklar. Kemalist atılım (4-6) 12.1981 s.

OLGAÇ, Birsen. (Kışlalıoğlu) Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın toplumsal sorunları bünyesinde kadınlarımızın sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları konusunda öneriler. Türkiye 2. İktisad Kongresi C. 3 s. 667-687.

ÖKEM, Nibras. Atatürk ve Türk kadını. Garp Linyitleri İşletmesi bül. (1) 1981. s. 33-34. ÖNCÜ, Ayşe. Uzman mesleklerde Türk kadım. Türk Toplumunda kadın, istanbul. 1982, s. 253-267. ÖZDEMİR, Cahide. Atatürk Türkiyesinde yasal haklarıyla Türk kadını. Kadın Dernekleri Federasyonu derg. (19-20) 12.1981. s. 31-34.

ÖZKAN, İşıl. Kadın haklan-hukuki açıdan. Birleşmiş Milletler Türk Derneği yıllığı, 1980. ÖZKOÇAK, Dilek. Atatürk ve kadın. İzindeyiz. Özel sayı 1981. s. 19-21.

ÖZSUNAY, Prof. Dr. Ergun. Yabancı hukukun benimsenmesi yoluyla bir çağdaşlaşma modeli: Kemalist hukuk devrimi üzerine gözlemler ve değerlendirmeler, Atatürk ve Adalet Reformu Ankara 1981, s. 31 -60.

ÖZTÜRK, Dr. Hıdır. Türk Medeni Kanunu ve Kadın hakları, Atatürk ve kadın hakları, Diyarbakır Üniversitesi. 100. Yıl yayını. Diyarbakır 1981. s. 275-277.

PAMUK, Melâhat.Atatürk ve Türk kadını. Türk Basın Birliği (5) 1981. s. 11.

PUR,Doç. Dr. Necla. Türkiye’de kadın işgücünün istihdamı. Türkiye 2. İktisat Kongresi. C. 3, s. 701-712.

SAYIT, Nermin. Türk kadınının hak ve görevleri. Atatürk Haftası armağanı. 1981. s. 85-86. STATUS (The) of women in the Republic, Atatürk in his hundredth. p. 33-37.

ŞENER, Esat. Atatürk ve kadın haklan. Yargıtay derg. 7 (1-2) 1981. s. 5-12.

ŞENER, Esat. Atatürk’ün insanlara onur kazandırması. Atatürk ve Adalet reformu. Adalet Bakanlığı yayınları yeni seri No. 52, s. 15-27.

TOPRAK, Burnaz. Türk kadım ve din. Türk Toplumunda kadın. İstanbul 1982, s. 361-373.

TAŞKIRAN, Tezer. Atatürk ve kadın eğitimi. Azerbaycan 30 (235) 1981. s. 21-25.

TEKELİ, Şirin. Türkiye’de kadının siyasal hayattaki yeri. Türk Toplumunda kadın. İstanbul. 1982, s. 375-396.

TÜMERDEM, Doç. Dr. Yıldız. Atatürk ilkelerinde çağdaş Türk kadını. İÜİ. Tıp Fak. mecm. 44 (2) 1981, s. 259-261.

TEZEL, Sıdıka. Atatürk ve kadın kakları. Atatürk ve Kadın hakları. Ankara, 1983, s. 1-42

ÜNAL, İclâl. Atatürk ve kadın. Profılo’dan haberler (33) 1981. s. 5.

VARIŞ, Prof. Dr.Fatma. Kalkınma güçlüklerinin yenilmesinde kadın erkek işbirliği. AÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi. Atatürk’ün 100. Doğum yılına armağan. C. 14. s. 1-2. Ankara 1981. s. 1-8.

VEZİROĞLU, İlter. Atatürk ve kadınımız. Size 2 (42) 1981. s. 7.

VEZİROĞLU, İlter. Atatürk ve Türk kadını. Ana 6 (64) 1981. s. 5.

VILLALTA, Monuela De Blanco. Atatürk et la reconqu ete de la liberlepar la femme Turque. Rcv. int. d’histoire militaire (50) 1981. s. 233-238.

VILLALTA, Manuela De Blanca. Atatürk ve Türk kadınının özgürlüğünü yeniden elde etmesi. Çev. Ahmet ONUR. Rev. int. d’histoire militaire (5) 1982 p. 233-238.

YARDIMCI, İlhan. Milli Mücadele yıllarında erkekleriyle beraber ölmek isteyen Bursa hanımları. Milli Kültür 3 (9) 1982 s. 13.

YÜKSEL, Ali Sait. Karı-koca mal ilişkileri ve kadın hakları, Milliyet 12.7.1981. s. 2.

ZOBU. V. Rıza. Türk gösteri sanallarında kadın. Atatürk ve Sanat Semp. 1981. s. 115-118.


1 Cumhuriyetimizin 50. Yılı Bibliyografyası ve Ellinci yılla ilgili çalışmalar. Haz. Leman ŞENALP, İstanbul Matbaası, İstanbul 1975, 182 s. Yazar, Önsözünde “Cumhuriyetimizin ilk 50 yıllık dönemine ait araştırma yapacak olanlara kaynak kitap olacağını umduğumuz ve bu amaçla hazırladığımız bibliyografyanın hazırlanışında 1973-1974 yıllarında hattâ 1975 yılının ilk yarısında yayımlanan eserlerin tümünü gözden geçirdik. Bu süre içinde yayımlanan dergilerin bütün sayılarını ve başlıca gazetelerin… İki yıllık kolleksiyonlarını taradık. Yine de bütün yazıları tesbit edebildiğimizi iddia edemeyiz. Özellikle Anadolu basınını gereğince tesbit olanağını bulamadık.” diye haklı olarak yakınır.

2 Atatürk Kaynakçası, Haz. Leman ŞENALP, I. Cilt, Doğumunun 100. Yılında yayınlanan kitaplar, broşürler, dergi makaleleri, bildiriler, şiirler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu yayınları XXIII. Dizi. Sa. 8, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1984, 348, s.

3 100. Yıl deyince, 1981 yılında amblemli-amblemsiz çıkarılan yayınlarla, 1982, 1983, 1984… yıllarında kapağında 100. Yıl amblemi olanlar anlaşılmalıdır. Bakanlık, üniversite ve bankalar planladıkları 100. Yıl yayınlarının hepsini çıkaramadılar. Çeşitli kongre, sempozyum ve konferanslarda sunulan tebliğler yayımlanamamış, bir kısmı da teksir ve ön baskı olarak çıkarılabilmiştir.