I. Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı Devleti-Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu Uluslararası Sempozyumu

I.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ -AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ VE KAFKAS İSLAM ORDUSU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

13-16 Eylül 2018 – Bakü / AZERBAYCAN

2018 yılının Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılı olması nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca 13-16 Eylül 2018 tarihlerinde Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ev sahipliğinde Bakü’de “I. Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı Devleti-Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Sempozyumda Türk Dünyası tarihinde önemli bir yer edinmiş olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kurulması ve Osmanlı Devleti ile askeri, siyasi, iktisadi, diplomatik ve kültürel ilişkileri muhtelif yönlerden ele alınarak elde edilecek bilgilerin bilim dünyasına sunulması amaçlanmaktadır.

Sempozyumun ana temaları çerçevesinde gönderilecek tebliğlerde, orijinal arşiv belgelerine dayalı yeni çalışmalar yanında, döneme ilişkin ortaya çıkan yeni tanıklıklara dayalı yorumlara öncelik verilmesi öngörülmektedir.

Gönderilecek bildirilerin seçiminde aşağıdaki başlıklara öncelik verilecek olmasına mukabil, bu ana başlıklar dışında, orijinal bulguları ve problematik meselelerin çözümüne yönelik yeni teori ve yorumları içeren tebliğler de değerlendirilecektir.

Konu Başlıkları

I.I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Azerbaycan İlişkileri, Rus İhtilallerinin Azerbaycan’a Etkileri ve Türkiye ile İlişkiler

II.Azerbaycan’ın Bağımsızlığına Giden Yol

 • Azerbaycan’da Milli oluşumlar ve faaliyetleri
 • Mavera-i Kafkas Hükümeti – Osmanlı İlişkileri ve Erzincan Mütarekesi
 • Bakü’de Daşnak-Bolşevik rejiminin kurulması
 • Rusya’nın 1. Dünya Savaşı’ndan çekilme isteği ve Brest-Litovsk Barışı
 • Trabzon Konferansı (14 Mart-14 Nisan 1918)
 • Azerbaycan halkına karşı 31 Mart soykırımlarının başlaması
 • Batum Konferansı ve Mavera-i Kafkas Hükümeti’nin dağılması
 • Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan etmesi

III.Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Arasında Siyasi/Askeri İlişkiler

 • Azerbaycan Halk Cumhuriyeti-Osmanlı Dostluk ve İşbirliği Antlaşmaları
 • Azerbaycan’ın Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi
 • İravan’ın Ermenilere verilmesi ve Azerbaycan topraklarında Ermeni Devleti’nin kurulması
 • İstanbul Konferansı
 • Kafkas İslam Ordusu’nun kuruluşu ve Azerbaycan askeri kuvvetleri ile Bakü’yü kurtarma harekatı
 • Bakü’nün kurtarılmasının yarattığı etkiler
 • Mondros Mütarekesi’nden sonra Azerbaycan–Türkiye ilişkileri
 • Türk askeri birliklerinin Azerbaycan’dan çekilmesi
 • İstanbul-Bakü ilişkilerinde yeni dönem
 • Kafkas Seddi düşüncesinin ortaya çıkışı ve bölgesel sonuçları
 • Milli Mücadele döneminde Türkiye ile Azerbaycan Hükümeti arasındaki ilişkiler
 • Azerbaycan’da Bolşevik işgali

IV.Azerbaycan ve Türkiye arasında Ekonomik, Ticari ve Kültürel İlişkiler

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler ve başvuru formu ve diğer bilgiler Merkezimizin atam.gov.tr ve uzantılı web sayfasında yer almaktadır. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 27 Nisan 2018 mesai bitimine kadar azerbaycanturkiyeiliskileri@atam.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Sempozyum Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Sempozyuma sözlü sunum yapmak üzere katılacak olanların konaklama ve ulaşım giderleri Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Azerbaycan Milli İlimler Akademi tarafından karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

International Symposium on the Ottoman Empire – Azerbaijan Relations during WWI and Islamic Army of the Caucasus

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ

BAŞVURU FORMU

 

TAAHHÜTNAME