türkiyede bilim web ekranı 2

Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Sempozyumu / International Symposium on Knowledge Generating and Science Policies in Turkey

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

TÜRKİYE’DE BİLGİ ÜRETİMİ VE BİLİM POLİTİKALARI

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

15-17 Kasım 2017, Kırşehir

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde 15-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Kırşehir’de “Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Türkiye’de bilim alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları arasında toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca bilinmesini sağlamanın yanı sıra, gençleri bilim ve araştırma alanlarına yöneltmek, toplumun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkenin sürdürülebilir gelişmesine hizmet etmek yer almaktadır. Bu açıdan, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bireyler yetiştirmek, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve bilimsel farkındalık yaratmak bu kurum ve kuruluşların temel amaç ve yükümlülükleri arasındadır.

Bilim politikaları dünyadaki bütün ülkelerin refah düzeyini doğrudan etkileyen, ülkelerin sosyal ve siyasi gidişine yön veren, gelişim ve değişim koşullarını ortaya çıkaran türden politikalardır.

Bu bağlamda düzenlenecek olan sempozyumda Türkiye’de bilgi üretimi ve bilim politikalarının dünü ve bugünü tartışılarak; Türkiye’nin bilime hangi alanlarda katkı sağladığına dikkat çekilerek,  ülkemizin bilim üretme potansiyeli ve bilimde gelecek hedeflerinin neler olması gerektiğine yönelik öneriler ortaya konacaktır. Bilim, teknoloji ve fikir üretmeden, geleceği inşa etmenin mümkün olmadığı bilinciyle, bu sempozyumun Türkiye’deki bilim politikalarının belirlenmesine katkı sağlayarak,  önemli bir ihtiyaca cevap vereceği değerlendirilmektedir.

SYMPOSIUM NOTİCE

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON

KNOWLEDGE GENERATING AND SCIENCE POLICIES IN TURKEY

15-17 November 2017, Kırşehir

In cooperation with Atatürk Research Centre and Ahi Evran University Rectorate, an international symposium on “Knowledge Generating and Science Policies in Turkey” is going to be held in Kırşehir between 15-17 November 2017.

Among the duties and responsibilities of the institutions and organizations operating in the field of science in Turkey, providing the spread of scientific approach and thought in society, making the public know the science’s main subject as well as directing the youth to the fields of science and research, increasing the quality of life of the society and to serve the sustainable development of the country take place. From this point of view, it is among the primary goals and obligations of these institutions and organizations to train innovative, guiding, participatory and sharing individuals in the fields of science and technology, to support academic and industrial research and development studies and innovations, to carry out scientific activities in line with national priorities and to create scientific awareness.

Science politics are genuine politics that directly influence the welfare level of all countries in the world, direct the social and political course of the countries, reveal the conditions of development and change.

In this context, the past and present of knowledge generating and science policies in Turkey will be discussed in the symposium to be held; it will be pointed out to which areas Turkey has contributed to and suggestions for what the future goals of our country should be in science-producing and science will be put forward. With the awareness that it is not possible to build a future without producing science, technology and ideas, it is evaluated that this symposium will satisfy the important need by contributing to the determination of science policies in Turkey.

KONU BAŞLIKLARI /SUBJECT HEADINGS

BAŞVURU KOŞULLARI/TERMS OF PARTICIPATION FOR THE SYPOSSIUM

SEMPOZYUM KURULLARI / SYMPOSIUM BOARDS

SEMPOZYUM TAKVİMİ / SYMPOSIUM CALENDAR

BAŞVURU FORMU /APPLICATION FORM

TAAHHÜTNAME /CERTIFICATION FOR THE PARTICIPANTS

SEMPOZYUM AFİŞİ / SYMPOSIUM  BANNER