Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt : XXI / Temmuz: 2005 / Sayı: 62

Cilt:

XXI

Tarih:

Temmuz 2005

İçindekiler:

Adil DAĞISTAN-Adnan SOFUOĞLU – Belgeler Işığında Bağımsız Hatay Devleti’nin Kuruluşu ve Türkiye / The Independent State ff Hatay’s Founding in Light of Documents

Nuri KÖSTÜKLÜ – Çanakkale’de Şehit Olan Bodrumlular / Martyrs From Bodrum Who Fought in Çanakkale Battle

Muammer DEMİREL – Türkiye’de Kalan Ermeni Nüfus / The Armenian Population in Turkey

Fatih M. DERVİŞOĞLU – Bir Sivas Kongresi Bibliyografyası Denemesi / The Sivas Congress of Bibliography Study

Feridun ATA – Divân-ı Harb-ı Örfî Mahkemelerinde Ermeni Tehciri Yargılamalarına İstatistiksel Bir Bakış (1919-1921) / A Statistical of View Judgements of Exile Armenians in Martial Court (1919-1921)

Durdu Mehmet BURAK – Lozan’da Ermeni Meselesi Tartışmaları / The Debates of Armenian Question in Lausanne

Bülent BAKAR – Mondros Mütarekesi’nden Sonra Yaşanan Önemli Bir Problem: Türk ve Ermeni Yetimleri Sorunu / An Important Question Occured After Mondros Armistice: The Question of Turkish and Armenian Orphans

Yasemin DOĞANER – Yüksek Öğretimde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve Yeni Yaklaşımlar – Hacettepe Üniversitesi Örneği– / The Problems and New Rapprochements of the Course of Modern Turkish History in High Education –The Case of Hacettepe University–

Nurettin GÜLMEZ – Yeni Gün’de Cumhuriyet / The Republic in the Yeni Gün

Hasan BABACAN – Millî Mücadele’de Ispartalı Rumlar / The Greeks From Isparta in National Struggle

Ş. Can ERDEM – İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u Resmen İşgali ve Faaliyetleri / The Official Occupation of Istanbul by the Allies and Their Activities

Kemal ÇELİK – Fransız İşgal Dönemi Mersin Belediye Başkanı Ahmet Hallaç’ın Anıları / Memoirs of Ahmet Hallaç, Mayor of Mersin During French Occupation

Yasemin TÜMER ERDEM – Atatürk Dönemi Arkeoloji Çalışmalarından Biri: Sultanahmet Kazısı / A Work of Atatürk’s Period Archeology: Excavation of Sultanahmet

Kemal YAKUT – Arap Dünyasının Hatay Devleti’nin Kurulmasına Karşı Tavrı Ve Türk-Arap Muhâdeneti (Dostluk) Cemiyeti / Arap World’s Attitude to the State of Founding and the Association of Turkish-Arap Friendship

 

62. SAYI

Kapak