Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt : XXXV / Güz: 2019 / Sayı: 100

Cilt:

XXXV

Tarih:

Güz 2019

İçindekiler:

Nuri KÖSTÜKLÜ – Tarih Öğretiminde Kavramların Yeri ve Önemi: Problemler ve Öneriler / The Place and Importance of Concepts in History Teaching: Problems and Suggestions

Muttalip ŞİMŞEK – Trablusgarp Savaşı’nda Alman Kızılhaç (Salib-i Ahmer) Cemiyeti’nin Çalışmaları / The Works of the German Red Cross (Salib-i Ahmer) Society in the Tripoli War

Nejla GÜNAY – Bolşevik İhtilalinin Ardından Osmanlı Devleti’nin Rusya’daki Yeni Rejime Bakışı / The Stance of the Ottoman Empire to the New Regime in Russia after the Bolshevik Revolution

Mithat Kadri VURAL – Belgelerin Gözünden Hasan Tahsin ve “İlk Kurşun” Meselesine Yeniden Bakmak / New Perspective to the Issue of Hasan Tahsin and “The First Bullet” through Documents

Mehmet GÜNDÜZ – Hacı Bedir Ağa’nın Millî Mücadeledeki Rolü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Faaliyetleri / The Role of Haci Bedir Aga in National Struggle and the Activities in the Grand National Assembly of Turkey

Süleyman Hilmi BENGİ – Ülkelerin Bağımsızlık Mücadeleleri ve Haber Ajansları İlişkisi – Anadolu Ajansı Örneği / The Relationship Between Countries Struggle for Independence and News Agencies- the Case of Anadolu Agency

Fahri KILIÇ – Azerbaycan’ın Latin Alfabesine Geçişinin Türkiye’deki Alfabe Tartışmalarına Etkisi / Impact of Azerbaijan’s Adoptıon of Latin Alphabet on the Alphabet Discussions in Turkey

Nadir YURTOĞLU – Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Liman ve İskele Politikaları (1923-1960) / Pier and Port Policies in Turkey during the Republic Period (1923-1960)

Mustafa KILINÇ – Basında Atatürk Orman Çiftliği (1925-1938) / Atatürk Forest Farm in the Press (1925-1938)

Mehmed Gökhan POLATOĞLU – Cumhuriyet Dönemi’nde Hayvancılığın Sanayiye Tatbikine Bir Örnek: Merinos Yetiştiriciliği / A Sample For Applicability of Animal Breeding to Industry during Republic Period: Merino Breeding

Işıl TUNA – Uşak’ta Vatan Cephesi (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960) / The Fatherland Front in Uşak (12 October 1958 – 27 May 1960)

 

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın İlkeleri / Publication Principles of the Journal of Atatürk Research Center

100. SAYI / ISSUE

Kapak