Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Kurultayını Açarken

Kurultayın Sayın Üyeleri!

Karşılarında bulunmakla sevinç duyduğum üye arkadaşlarımı selâmlarken yüce ulusumuzu saygı ile anarım (Alkışlar).
Bu anda, bundan önceki kurultayları ve partimizi dolduran ilk Sivas Kurultayı’nı -ki dış ve iç düşmanların süngüleri altında kurulmuştur- hatırlatmak, geçen on altı yılın bütün olaylarını göz önüne getirmeği kolaylaştırır.

Uçurum kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş… Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet (Sürekli alkışlar) ve bunları başarmak için aralıksız devrimler… İşte Türk genel devriminin bir kısa deyimi…

Bayanlar, baylar!
Partimizin her kurultayı, denebilir ki, bir dönem başında toplanmıştır. 1927 Kurultayı, doğuda kopan isyanı enerek Cumhuriyet’in sarsılmaz temelde olduğunun anlaşılmasına; 1931 Kurultayı, güvenlik ve sakinliğin kesin olarak kurulmasına rasgelir. Bu kurultayınız ise, geniş ölçüde gelişim devri içinde bulunduğumuz günlerde toplanmış oluyor.

Kurultayın, yeniden alacağı ilerleme ve yükselme önlemleriyle,  partimizin vatanın yüksek yönetimini erdemli ellerinde yükselteceğine ve şerefli tarihini zenginleştireceğine şüphe yoktur.

Geçen kurultaydan bugüne kadar, kültürel ve sosyal alanda başardığımız işler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal çehresini, kesin çizgileriyle, ortaya çıkarmıştır. Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz dili, sanatı ilimsel müzik ve teknik kurumlarıyla kadını, erkeği her hakta eşit, modern Türk sosyetesi bu son yılların eseridir. (Sürekli alkışlar).

Türk ulusu ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırları ile çevreledikten sonradır ki, onun yüksek kapasitesi ve erdemi, uluslar arasında tanınır. Türk milletine gerçek rengini veren bu devrimlerden her biri, çok geniş tarihsel devirlerin öğünebileceği büyük işlerden sayılsa yeridir. (Sürekli alkışlar) Bütün bu işler, partimizin programını, özenle göz önünde tutarak başarılabilmiştir.
Tüzel, sağlık, sosyal, finans, ekonomi ve bayındırlık işlerimizde, hiç durmadan aldığımız yeni önlemlerin iyi ve yerinde olduğuna inanmış bulunuyoruz.

Akdeniz’i Karadeniz’e demirle bağladık. Anadolu’da özel şirketlerin elindeki bütün yolları satın aldık. İstanbul ve İzmir’de liman ve rıhtım işleri devlet eline geçti. Diyarbakır kapısındayız. Antalya’ya, Erzurum’a kömür yurduna durmadan gidiyoruz. (Sürekli alkışlar)
Devlet Demiryolları Kurumu, bugün kendi malımız olan beş yüz milyon liralık bir işi çevirmektedir.

Sayın Arkadaşlar!
Geçen dört yılın başlıca işlevi ekonomi alanında olmuştur. Birçok ülkeler, dünya buhranı karşısında sarsılmış ve umutsuzluğa düşmüşken biz, bu kapsamlı felâket önünde hiçirkilmedik (Alkışlar). Yurdun ekonomisini yeni bir düzene yöneltmiş bulunuyoruz. Uluslararası ticareti denkleştirerek, iç pazarı harekete getirerek kendimizi korumayı başardık. Asıl önde tuttuğumuz iş, geniş bir endüstri programını gerçekleştirmeye başlamak olmuştur (Alkışlar). Bu program, tamamı gerçekleştiği gün, şüphesiz yurtdaşın geçimi hissedilecek derecede genişleyecektir.

Tarım ve endüstri hareketlerimiz birbirini kollayan önlemlerle yapılmaktadır. Maden ürünlerimiz, son zamanlarda bir gelişim gösterdi. Umudumuz odur ki gelecek kurultay, maden işleriyle beraber deniz ekonomisinde de bugün almakta olduğumuz önlemlerin verimli sonuçlarını vermiş olarak, toplanacaktır (Alkışlar).

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, yepyeni bir güdümlü ekonomi düzeni kurmakla uğraşıyoruz. Partimizin ekonomik anlayışı; bu yöndeki programımızın, yurdun gereksinimlerini karşılayacak ve onu az zamanda gelişmeye ve genişliğe ulaştıracak en iyi program olduğunu gösterecektir. Yeni öğütleriniz ve direktiflerinizle, yeniden ilerleme ve yükselme önlemlerimizi kolaylaştıracağınıza kuşku yoktur.

Bayanlar, baylar!
Cumhuriyet’in dış siyasette özenle güttüğü amaç uluslararası barışı korumak ve güven içinde yaşamaktır. Komşularımızla dostluk ve iyi geçinme yolunda her gün biraz daha ilerlemekteyiz.

Sovyetlerle dostluğumuz, her zamanki gibi sağlam ve içtendir. (Sürekli alkışlar) Kara günlerimizden kalan bu dostluk bağını, Türk ulusu unutulmaz değerli bir hatıra bilir. (Sürekli alkışlar) İki memleket arasında her yönden değerler, sıklaşmakta ve genişlemektedir. Sovyetler, Cumhuriyetimizin onuncu yılında, yüksek üyeleriyle şenliklerimizde hazır bulundular.

Devletlerimiz, hükümetleriyle ve uluslarıyla, her fırsatta birbirlerine nasıl inandıklarını ve ne kadar güvendiklerini bütün dünyaya göstermektedirler. (Alkışlar). Boğazlar sorununu ortaya koyduğumuz zaman, Sovyetlerin, bizim tezimizdeki doğruluğu ve haklılığı bildirmiş olmaları, Türk ulusunda yeniden derin dostluk duyguları uyandırmıştır. (Sürekli alkışlar).
Türk-Sovyet dostluğu uluslararası barış için şimdiye kadar yalnız hayır ve fayda getirmiştir. Bundan sonra da yalnız hayırlı ve faydalı olacaktır. (Alkışlar).

Arkadaşlar!
Geçen dört yıl içinde bir önemli olay da Balkan Paktı’dır. Dört devlet, kendi güvenleri için ve Balkanlar’ın, karışma ve karıştırma konusu olmaktan çıkması için içten bir inançla birbirlerine bağlanmışlardır. (Alkışlar). Balkanlı bağlaşıklarımızla gittikçe artan bir beraberlik ve dayanışma siyaseti güdüyoruz.

Yükenlerimizin gereklerini, kesin bir bayrılıkla gözetiyoruz.

Asıl dikkate değen, Balkan Paktı’nın, daha bir yıl içinde, uluslararası barış için büyük bir etken olduğunun anlaşılmasıdır. (Alkışlar). Balkan Paktı, gittikçe. Avrupa barışının başlıca temel taşlarından biri olmak. (Alkışlar).
Geçen dört yılın şerefli olaylarından biri olmak üzere, İran Şehinşahı’nın, konuğumuz olduğunu kıvançla hatırlatırım. (Alkışlar). Bu kişisel tanışmadan, iki memleketin kazandığı faydalar pek geniş olmuştur. İki kardeş ulusun arasını açacak hiçbir sorun kalmadığı ilân edilmiş ve birbirinin mutluluğundan kuvvetli olmalarından başka dilekleri bulunmadığı anlaşılmıştır. (Sürekli alkışlar).
Afgan Devleti’nin Uluslar Sosyetesi’ne (Milletler Cemiyeti) girişini selâmlamakla mutlu olduk. (Alkışlar). Bu kardeş ulus ile dostluk bağlarımız mutlu bir şekilde ilerlemektedir. (Alkışlar).

Yakın komşularımızla ve uzak devletlerle olan ilgilerimiz, genel olarak, normal ve dostçadır. (Alkışlar). Uluslararası ilgilerin gerektirdiği bütün değerleri ve konuşmaları kıvançla anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyet’i uluslararası ailenin, ancak faydalı, çalışkan ve iyi geçimli bir unsuru olmak amacındadır. (Sürekli alkışlar). Uluslar sosyetesinde gerçek barış ve elbirliği isteğiyle çalışıyoruz.

Uluslar sosyetesinin, uluslararası güveni artıracak, geçmişten kalma hastalıkları iyileştirecek, insanî sonuçlara varabilmesi başlıca dileklerimizdendir. (Alkışlar).
Arkadaşlar!
Uluslararası durum nazik bir buhran geçirmektedir. Eski ve büyük anlaşmazlık, son çatışmalarla heyecanlı bir noktaya gelmiştir. Bugünkü yüksek insanlığın, ulusları birbirine yaklaştırma çarelerini bularak, genel güvensizliği ortadan kaldırmasını ummak isteriz.
Bununla beraber bütün dünya gidişini göz önünde tutarak dikkatli, hazırlıklı, uyanık bulunmak gereğine inanıyoruz. (Alkışlar). Gene bu inançlardır ki dostluklarımıza bağlı ve bütün ilgilerimizde iyicil bir siyaset ile elimizden geldiği kadar genel barışı kurmak istiyoruz. (Alkışlar).

Bayanlar, baylar!
Size biraz da partimizin son yıllardaki öz hayat ve kınavından söz edeyim. Geçen kurultayın parti örgütlerine vermiş olduğu çalışma yöntemi çok faydalı ve verimli olmuştur. Parti üyeleri, prensiplerimizi anlatmakta, yaymakta ve bütün yurttaşların sevgilerini, güvenlerini kazanmakta, kendilerinden beklendiği gibi hareket etmişlerdir. Parti seçimlerinin canlı ve özenli bir tarzda oluşu, siyasal hayatımızda önemli bir ilerleyiştir.

Partimizin, Halkevleriyle bütün yurttaşlara kucağını açması vatanda sosyal ve kültürel bir devrim yaptı.

Sevgili Arkadaşlar!
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ana düşünce ve dileği, vatandaşları her türlü ayrılıktan korumak, onları kendileri ve büyük Türk Ulus’u için faydalı kılmaktır. (Bravo sesleri, alkışlar).

Programımızda iş bölümlerinin her birinde bulunan, yurttaşların özel ve genel ihtiyaçları ve rahatlıkları, ayrıcalıksız göz önünde tutulmuştur. Bu gerçeğin bütün yurttaşlarca, bilinmesi çok önemlidir. Bunu yurttaşlara anlatmak ve bu şekilde onların sevgilerini ve güvenlerini kazanmak, parti üyelerinin kutsal ödevidir. (Alkışlar).

Türk ulusu kendisine hizmet edenleri, sürekli bir şekilde, değerlemiş ve onlara öngelme vermiştir. Son milletvekili seçiminde partimizin ulusun güvenini kazanması bize, çalışmamızda yeniden büyük şevk ve kuvvet vermiştir. (Alkışlar).

Ulusal hizmet yolunda bütün varlığımızla çalışmak, parti üyelerinin bozulmaz andıdır. (Ayakta sürekli alkışlar).