Erzurum Kadısı İken Görevden Alınan Edip Hakkındaki Soru Önergesi Nedeniyle

Efendiler! Şimdi tartışmakta olduğumuz mesele içtüzükte…

Mustafa Bey (Karahisar-ı Şarkî)- Söz istiyorum Başkan Bey!

Mustafa Kemal Paşa (devamla)- Susunuz Mustafa Bey rica ederim. İç tüzük gereğince her milletvekili, bakanlardan birine soru sorar. Halbuki, ben sanıyorum ki Hüseyin Avni Beyefendi Heyet-i Vekileleri birine soru yöneltmemiştir. O halde bu söz konusu değildir. Söz konusu olan mesele, doğrudan doğruya Hüseyin Avni Bey’in önergesinin metnidir. Hüseyin Avni Bey, Heyeti Vekileden soru soruyor. Heyet-i Vekileleri’nin genel heyetinin tümüne birden soru sormak için iç tüzükte bir madde, bir açıklık var mı? (yoktur sesleri). Yoksa boş yere bu madde ile meşgul olmayınız. Doğrudan doğruya Beyefendi’nin önerisini yüce heyetiniz göz önüne alsın. Beyefendi, meslekten yetişmiş olan ve bazı idarî ve siyasî kötü hareketleri görülen bir kadı Efendiyi, Hükûmetin genel heyeti görevden aldığı için, Genel Kurul’a soru yöneltiyor. Eğer yüce heyetiniz bu soruyu göz önüne alırsa, Heyet-i Vekile reisi gelir, burada cevap verir, açıklama yapar, göz önüne alınması gereken ve yüksek oyunuza konulması gereken mesele bundan ibarettir.