Hükûmetin İstifası Hakkında

Meclis görüşmelerinde Muvazene-i Maliye Encümeni (Malî Dengeler Komisyonu) ile Heyet-i Vekile arasında çıkan fikir ayrılığı üzerine Fevzi Paşa Başkanlığı’ndaki hükûmetin görev yapmasına yer kalmadığını ifade etmesi nedeniyle:

Mustafa Kemal Paşa (Ankara)- Efendiler, Heyet-i Vekile Başkanı ve diğer arkadaşları burada geçen konuşmalar sonucunda Başkanlık makamına istifalarını vermişlerdir. Bundan dolayı yeni Heyet-i Vekile tarafınızdan seçilinceye kadar vekâleten görev yapacaklardır.

Başkan-……. Fevzi Paşa Hazretlerinin başkanlığı altında bulunan Bakanlar Kurulu’nun genel heyetine güven, güvensizlik sorunu söz konusu değildir. Bu şekilde Yüce Heyetiniz’in yüksek oylarına arz edeceğim.

Refik Bey (Konya)- Efendim, esasen bu şekil istifayı kabul etmeyiz, efendim.

Mustafa Kemal Paşa (Ankara)- Başkan Beyefendi, Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Paşa Hazretlerinin Meclis huzurunda söylemiş olduğu söz, belki istifa kabul edilmez. Yüce Heyete arz ediyorum ki, Bakanların her biri ayrı geldiler. Başkanlık Makamına karşı istifalarını verdiler. Mesele bu kadar. Yenileri seçilinceye kadar vekâleten işleri yönetecektir. Bundan dolayı devam etmekte bulunan görüşmeyi yeni Bakanlar Kurulu’nun huzuruna mı bırakacaksınız? Yoksa kendiliğinizden mi devam edeceksiniz? Sizin oyunuza bırakılmıştır.

Başkan- Yarın toplanmak üzere görüşmeyi tatil ediyorum.