Londra Konferansı’nda Sözün Tevfik Paşa Tarafından Ankara Delegelerine Bırakılmış Olduğuna Ait Gelen Telgraf Üzerine

Efendiler! Sırrı Bey imzasiyle önceki gün Londra’dan bir telgraf gelmişti, yüksek huzurunuzda okunmuştu. Elbette o resmî olmayan bir telgraftı. Şimdi Makam-ı Riyaset doğrudan doğruya Başdelegemiz Bekir Sami Bey’den gelen bir telgrafname vardır ki; bunun da içeriği tamamiyle Sırrı Bey’in verdiği bilgiyi doğrulamaktadır. Efendim 23 Şubatta (St.Ceyms) sarayında konferansa katıldıklarını söylüyor.

Tevfik Paşa kısa birkaç sözden sonra, sözün milleti temsil eden heyete ait olduğunu söylediği ve konuşmanın devamı süresince susmayı tercih ettiğini yazıyor. Bu oturumda (memleketin istiklâl ve varlığına dair ilkeler tarafımızdan savunuldu. Loit Corc, bu ilkelerin uygulamalarındaki görüşümüzün açıklanmasını istedi.

Görüşmelerin gelecek oturuma bırakılması istenildi) diyor. Loit Corc, gelecek oturumda da İstanbul heyetiyle toplantı yapmak istiyordu. Fakat söz hakkının milleti temsil eden heyetimize ait olduğu tekrar edildi (Alkışlar).

Bu, Başkanlık makamına gelmiş bir telgrafnamedir. Yüce Heyetiniz’e haber veriyorum ve elbette Dışişleri Bakanlığımız’a gelmiş şifreler olduğundan haberim var efendim (Alkışlar). Belki orada daha başka ayrıntı vardır. İşleyiş şeklinden konferansın iyi bir halde geçtiğini anlıyorum.