Milletvekillerinin Mazbatalarını (Yetki Belgesi) İncelemek Üzere Encümen Komisyon Kurulması Hakkında

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 öğleden sonra saat 1.45’te (13.45) Reis-i sîn (en yaşlı üye olduğu için Meclis başkanı seçilen milletvekili) olan Sinop milletvekili Şerif Beyin kısa bir nutkuyla açılmış, daha sonra Ankara milletvekili Mustafa Kemal Paşa, Meclis’in hangi üyelerden oluşacağına dair kısa açıklamada bulunmuş, açıklamasının sonlarına doğru “Milletvekillerinin mazbatalarının incelenmesi için komisyon kurulmasını” önermiştir:

Mustafa Kemal Paşa (Ankara) Devamla- Milletvekillerinin mazbatalarını incelemek için komisyon kurulması uygun bulunursa o meseleye geçilsin.
Başkan Şerif Bey- yalnız mazbatalar mı incelenecek?
Mustafa Kemal Paşa (Ankara)- Efendim, diğer bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Komisyon kurulmasını arz etmiştim. Bu hususta gençlerden iki kâtip zat-ı âlinize (yüce şahsınıza) yardım ederse… (Uygundur sesleri)
Mustafa Kemal Paşa (Ankara) Devamla- Zaten bu iş ile uğraşmış olan Muhiddin Baha Bey birisi olabilir sanırım. (Diğeri de Cevdet Bey olsun sesleri)
Başkan Şerif Bey – Buraya gelsinler.
(Bursa milletvekili Muhiddin Baha Bey ile Kütahya milletvekili Cevdet Bey kâtiplik yerine geldiler).
Daha sonra tutanakların incelenmesi için on beşer kişilik iki komisyon seçilmiş ve ertesi gün saat 10.00’da toplanılmak üzere görüşmeler tatil edilmiştir. (Saat 2.30)