Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Beşinci Dönem İkinci Toplanma Yılını Açarken

Sayın Milletvekilleri!

Sizi sevgi ve saygılarımla selâmlayarak, beşinci devrenin ikinci yılını açıyorum.

Hemen söylemeliyim ki, bu yılki çalışmalarımızın da memleket ve millet işlerinde, yeni iyilikler ve ilerlemeler yapacağına inanmaktayım.

Geçen yıl Türk milleti, huzur ve güvenlik içinde, millî ve insanî ülküye, aşk ile koşan güçlü ve çalışkan bir varlık gösteriyordu.
Yönetimde ve adliyede yeni kanunların ve yeni kuruluşun vatandaşı sevindiren sonuçları görülüyordu.

Ekonominin her alanında ve memleketin her tarafında Türkler, kendilerine ve devletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı.
Cumhuriyet, yeni ve sağlam temelleri ile Türk milletini güvenilir ve sağlam bir geleceğe yönelttiği gibi, asıl düşünce ve ruhlarda yarattığı güvenlik yönü ile de tam anlamı ile yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. (Alkışlar)

Yıllar geçtikçe, bunların millî ülkü verimleri, güvenle çalışma, ilerleme isteği, millî birlik ve beraberlik şeklinde daha iyi göze çarpmaktadır. Bu, bizim için çok önemlidir. Çünkü biz gerçekte millî varlığımızın temelini, millî bilinçte ve millî birlikte görmekteyiz. (Bravo sesleri ve alkışlar)

Halk ile hükümet arasındaki yakınlık ve birlikte çalışma çabası, sevindirici bir düzeydir. Bu konuda partimizin verimli önderliğini önemle belirtmek isterim.

İdarî ve ekonomik önlemlerin iyi uygulanması ve uygulama sonuçlarının iyi anlaşılması için halkın hükümete yardım etme isteği övünülecek bir durumdur. Bu ruhsal durum, Türk milletini ilerletmek ve Türk vatanını imar etmek için çok verimli ve çok önemli bir olgudur.

Devleti ve hükümeti kendi malı ve koruyucusu olarak görmek, bir millet için büyük nimet ve gurur kaynağıdır. (Alkışlar) Türk milleti bu sonuca cumhuriyet ile varmış ve her yıl bunun artan sonuçlarını görmüş ve göstermiştir. Milletimizin, maddî ve manevî huzuruna her şeyden çok önem verişimizin ne kadar yerinde olduğu anlaşılıyor.

Arkadaşlar!
İlköğretimin yayılması için sade ve kolay uygulanır önlemler almak yolundayız. İlköğretimde amacımız, bunun genel olmasını bir an önce gerçekleştirmektir. Bu sonuca varmak, ancak aralıksız önlemler almakla ve bunu metodik olarak uygulamakla gerçekleşebilir. Milletin önemli bir işi olarak, bu konuda ısrarlı olmayı gerekli görüyorum. Sanat ve teknik okullarına istek artmıştır. Bunu sevinçle söylerken, her türlü teşviği arttırmanın gerekli olduğunu da eklemek isterim.
Yükseköğretim için, Ankara Üniversitesi’ni kurmak yolunda, Tıp Fakültesi’ne de başlayarak, yeni ve en zor adımların atılmasını dilerim.

Güzel sanatlara da ilginizi yeniden canlandırmak isterim.
Ankara’da bir konservatuar, bir tiyatro akademisi kurulmakta olduğunu söylemek benim için bir zevktir.
Güzel sanatların her dalı için Meclis’in göstereceği ilgi ve emek, milletin insanî ve uygar yaşamı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.

Başlarında değerli Eğitim Bakanımız bulunan, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’nun her gün yeni ufuklar açan, ciddî ve aralıksız çalışmalarını övgüyle anmak isterim. Bu iki ulusal kurumun, tarihimizin ve dilimizin, karanlıklar içinde unutulmuş derinliklerini, dünya kültüründeki analıklarını, karşı konulamaz bilimsel belgelerle ortaya koydukça, yalnız Türk milleti için değil, bütün bilim dünyasının ilgisini ve uyanmasını sağlayan, kutsal bir görev yapmakta olduklarını güvenle söyleyebilirim. (Alkışlar) Tarih Kurumu’nun Alacahöyük’te yaptığı kazılar sonucunda, ortaya çıkardığı beş bin beş yüz yıllık maddî Türk tarih belgeleri, dünya kültür tarihinin yeni baştan incelenmesini ve derinleştirilmesini gerektirecektir. Birçok Avrupalı bilim adamının katılmasıyla toplanan son Dil Kurultayı’nın aydınlık sonuçlarını gözlerimle görmüş olmakla çok mutluyum. Bu ulusal kurumların az zaman içinde, ulusal akademilere dönüşmesini dilerim. Bunun için, çalışkan tarih ve dil bilginlerimizin, bilim dünyasınca tanınacak özgün eserlerini görmekle mutlu olmamızı dilerim.

Sayın arkadaşlar!
Anavatana yeni kavuşan göçmen vatandaşlarımızın yerleştirilmeleri başlıca görevlerimizdendir. Göçmenleri iyi yerleştirmek ve hızla üretici duruma sokmak için onları yeterli derecede donatmaya çalışıyoruz. Aldığımız sonuçlar ümit vericidir. Bu millî soruna, ayırabileceğimiz araçlar ölçüsünde ara vermeksizin devam edeceğiz.

Demiryolu yapımı programını sürdürüyoruz. Buna paralel olarak, yol ve köprü inşaatına, daha fazla araç ve gereç ayırmakta istekliyiz. Mutlaka, su işleri için de ödeneği arttırmak gerekecektir. Şimdiye kadar çeşitli yerlerde yapılmış ve yapılmakta olan küçük, büyük su işleri çok özendirici sonuçlar vermektedir. Kamutayın su işleri için yeni olanaklar aramasını gerekli görmekteyim.

Telefon bağlantıları, memleket içinde bir program içinde genişletilmektedir. Bu çalışmaları övmek ve özendirmek isterim. Yakın bir zamanda iyi bir radyo merkezine sahip olacağımızı umarım.

Ticarî hava taşımacılığının düzenli ve güvenli olarak sürdürülmesini ve geliştirilmesini de çok önemli tutmaktayım.

Sayın Vekiller!
Ekonomik alanda millî çalışmalarımızın artmasından ve genişlemesinden sevinç duymaktayız. (alkışlar) Cumhuriyet’in ekonomik önlemleri, her alanda verimli sonuçlar vermektedir.

Tarımda kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar, çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Yeni yöntemle ve yeni makinalar kullanarak, iyi bir kuruluşla yapılacak yardımların ivedi sonuçlar vereceklerini görüyoruz. Kooperatif kuruluşları her yerde sevilmiştir. Kredi ve satış için olduğu kadar, üretim araçlarını öğretip kullandırmak için de kooperatiften yararlanmayı mümkün görüyoruz.
Tarımda, hastalıkları önleme çalışmalarına önem vermek gereklidir.

Toprak kanununun bir sonuca varmasını, Meclis’in yüksek çalışmalarından beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması, çabuk ve kesinlikle gereklidir. (alkışlar) Vatanın sağlam temeli ve imarı buna dayanır. Bundan başka, büyük arazileri modern araçlarla işletip vatana fazla üretim sağlanmasını da teşvik etmek isteriz.

Ticaret ilişkilerimiz bu yıl daha genişlemiştir. Karşılıklı genişlik ve kolaylık, izlediğimiz ilkedir. İhracatımızın kolaylaştırıldığı yerde ithalatın artmasından sakınmıyoruz. Bu ithalatı arttırmaya ve kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu dürüst siyaset, üç yıldan beri ticaretimizin boyutlarını düzenli şekilde arttırmıştır.

Endüstri programının uygulanması ciddî olarak sürdürülüyor. Her yeni endüstri eseri, bulunduğu yere zenginlik, uygarlık ve bütün memlekete zevk ve güç vermektedir. İkinci programın hazırlıkları istenildiği gibi ilerlemektedir.

Madenlerin işletilmesi gelişme durumundadır. Madenlerimiz bizim başlıca döviz kaynağımız olduğu için de yüksek dikkatinizi çekecek değerdedir.

Artvin yakınlarında bakır madenlerinden birinin işletilmeye başlamasından memnun olduk. Ergani bakır madeninin işlemeye başlamasının memlekete önemli bir yarar getireceği inancındayız. Yine memleket için pek önemli bulduğumuz diğer bir sorun, kömür bölgelerinin akılcı olarak işletilmesidir. Üzerinde durduğumuz önlemlerin ivedi sonuç vermesini dilerim.
Deniz ve deniz ürünleri, ticaret ve endüstrisi, önemli bir konumuzdur.

Ticaret filomuzu yenilemek ve arttırmak girişimini sevinerek kaydediyoruz. Limanlarımızda yeterli kurumların kurulması, genel mağazalar ve antrepolar bulundurulması kararlaştırılmıştır.

İş uygulanması için gereken kuruluş oluşturulacaktır. Ayrıca deniz ve tarım işçileri için de yeni yasalar hazırlanmalıdır.
Küçük kredi konusunun önemle ele alınmasını Büyük Meclis’in dikkatine sunarım.

Bu yıl Ziraat Bankası’nın yeni kanun tasarısı, çalışma konularınız arasında olacaktır.

Bankalar ve kredi dağıtımında, düzeni sağlayan kooperatifleri kuran ve genişleten yasalarınızdan sonra bu yeni eserleriniz memleketin kredi hayatında verimli olacaktır.

Maliyemiz, sizleri sevindirecek biçimde, olumlu ve verimli bir durumdadır. Dengeli gidişe özel önem veren Büyük Meclis, her yıl gelirini fazlasıyla sağlamayı başarmaktadır. Bu yıl da beklentilerin gerçekleşeceğine güvenebiliriz.

Hayatı ucuzlatmak, gerektikçe vergileri indirmek siyasetini sürdüreceğiz. Tuz, şeker, çimento, sayım vergilerinde iki yıl içinde yaptığımız cesur indirimler, her bakımdan yararlı olmuştur.

Bu yıl hem ilk ihtiyaçlardan, hem önemli güç araçlarından olan petrol ve türevleri üzerindeki vergilerden büyük oranda indirim yapmayı başarmanızı dilerim. (alkışlar)

Bundan başka, vergi usullerinin düzeltilmesi çarelerinin aranması da önemle sürdürülmelidir. İyi ilkeler ve iyi uygulamanın sevindirici sonuçlarını vatandaş, hiçbir işte vergi konusundaki kadar önemle izleyip hakkını vermez.
Diğer yandan vatandaşın Hazine’ye karşı yükümlülüğünün en önemli görevi olduğunu anlatmak için yorulmamak gereklidir. Şüphe yoktur ki, özellikle devletçi ve halkçı olan bir yönetim ve ekonomi hayatında, Hazine’nin gücü ve düzeni başlıca dayanaktır. Cumhuriyet’in gücü de her alanda ve millî savunma alanında ihtiyaçlarını karşılayan Hazines’inin düzenine bağlıdır. Gelecek yıllar için de Hazine’nin gücünü korumak sizin en önemli göreviniz olacaktır. Millî paramızın fiilen sabit olan değeri korunacaktır. (alkışlar)

Aziz arkadaşlar!
Millî savunma araçlarına yıllar boyu vermiş olduğumuz önemin yerinde olduğunu olaylar her gün göstermektedir. (bravo sesleri, alkışlar)

Ordumuzu sürekli olarak en iyi araçlarla donatmaya çalışıyoruz. Yüksek değerini arttırmaya verdiğimiz önem ise daha fazladır.  Ordunun çalışmalarından ve bütün milletin, vatanın korunması için severek ve isteyerek çalışma isteğinden memnunuz. (Alkışlar)
Deniz silâhlarına önem veriyoruz. Denizcilerimizin iyi silâhlı ve iyi bir eğitimden geçerek hazırlanmaları büyük amacımızdır. (alkışlar)
Hava ordusu için ayırdığımız yardımı arttırmanızı dilerim. Yeni bir programı uygulama döneminde bulunduğumuz için hava kuvvetlerimiz arzuladığımız düzeyden henüz uzaktır. Güçlü bir hava ordusu kurma yolunda iyi sonuçlara doğru güvenle yürümekte olduğumuzu belirtirken, hava saldırılarına karşı milletin hazırlanması konusunda ayrıca ilginizi çekmek isterim.

Bu yıl içinde milletlerarası bakımdan bizim için mutlu olaylar oldu:  İngiltere Kralı Sayın Majeste VIII. Edvard’ın haber verilmeden gerçekleşen ziyaretini ve Boğazlarda yeni rejimin Montrö Antlaşması hükümlerine göre uygulanmasına başlandığını, bunların başında sayabilirim. (Sürekli alkışlar)

Tanışmakla mutluluk duyduğum, İngilizlerin Büyük Kralı’yla aramızda oluşan dostluğun, milletlerimizin görüşlerine uygun olarak iki hükümet arasında fiilen gelişmekte olan yakın ilişkiler üzerinde iyi etkileri olacağına şüphe yoktur. (Alkışlar)

Türkiye’nin hakkını kabul etmekle, iyi dostluk ve anlayış gösteren Montrö Antlaşması’nı imzalayanların, aynı zamanda kritik bir görünüm taşıyan uluslararası durumun bu önemli döneminde, devamı için, herkesin çalışmasını gerektiren genel barış konusuna da önemli katkıları oldu. (Alkışlar).

Tarihte birçok kez tartışma ve tutku nedeni olan Boğazlar, artık tam anlamıyla Türk egemenliği altında, yalnız ticaret ve dostluk ilişkilerinin ulaşım yolu hâline girmiştir. (Alkışlar). Bundan böyle savaşan herhangi bir devletin savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçmesi yasaktır. (bravo sesleri, alkışlar).

Bu nedenle, karada ve denizde büyük komşumuz Sovyet Rusya ile aramızdaki on beş yıldan beri her türlü deneyden geçmiş olan dostluğun, ilk gündeki güç ve içtenliğini bütünüyle koruduğunu ve doğal gelişimini sürdürdüğünü söylemekle de ayrıca mutluluk duyarım. (Sürekli alkışlar).

Bu yıl içinde, Afganistan’ın değerli Dışişleri ve Savunma Bakanları ile görüşmekten de memnun oldum.
Dost ve müttefik Yugoslavya’nın sayın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı’nın millî bayramımızda aramızda bulunması bize ayrı bir sevinç verdi. (alkışlar).

Balkanlar arasındaki kardeşliğin sağlamlaştırılması, bizim öteden beri başlıca amacımızdır.  Türk – Yugoslav bağlılığı bunun önemli belirtisidir. (Alkışlar).

Diğer müttefiklerimiz ve dostlarımız ile de ilişkilerimiz ciddî ve içtendir. Balkanlar’da, Batı Asya’da ve Doğu Akdeniz’de sağlanan barışın devamı, eski dünyanın diğer birçok yerlerine göre, daha sağlam görünmektedir. (alkışlar) Türkiye’nin bütün devletlerle ilişkilerinin iyi olduğunu, sevinerek belirtmek isterim. (alkışlar).

Bu arada, milletimizi gece-gündüz uğraştıran başlıca büyük sorun da, gerçek sahibi öz Türk olan, İskenderun-Antakya ve bölgesinin geleceğidir. (bravo sesleri, sürekli alkışlar). Bunun üzerinde, ciddîyet ve kesinlikle durmak zorundayız. (ayakta sürekli alkışlar yaşa, varol sesleri).

Her zaman dostluğuna çok önem verdiğimiz Fransa ile aramızda tek ve büyük sorun budur. (Sonuçlanmalı sesleri) Bu konunun gerçek ayrıntılarını bilenler, Hak’a inananlar ilgimizin gücünü ve içtenliğini iyi anlar ve doğal bulurlar. (Alkışlar).
Önümüzdeki yıl, görüşmeler ve silâhlanma yarışları ile büyük bir hazırlık yılı olacağa benziyor. Devletler arasındaki uyuşmazlıkların anlaşmalara varmasını içtenlikle dileriz.

Sayın Milletvekilleri!
Ağır ve önemli işleriniz, size millet yolunda önemli hizmetler hazırlamaktadır. Milletimizin sevgileri, hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda sizin yanınızdadır. (Sürekli alkışlar, bravo Atatürk sesleri)