Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dördüncü Dönem Birinci Toplanma Yılını Açarken

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Saygıdeğer Üyeleri!

Dördüncü Büyük Millet Meclisi’nin ilk toplanma yılını açmakla övünüyorum. Sayın üyeleri saygı ve sevgi ile selâmlarım.

Yeni seçimlerden sonra Yüksek Meclis’in olağanüstü toplantılarında ortaya koyduğunuz eserlerin, ülkenin genel hayatına yararlı etkileri ortadadır. Dünyayı kaplayan ekonomik krizin etkilerine karşı her yerde yeni vergilerle önlem aranırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tersine bazı vergileri indirmek gibi olağanüstü cesur bir davranışta bulundu. Vatandaşın hayatında önlemlerimizin iyi etkileri olmuştur. Kamuoyunda huzuru ve yönetimde dengeyi sağlayan önlemleriniz de anılmaya değerdir.

İç siyasette oluşturduğunuz güven ve huzur ortamı, vatandaşların verimli çalışmalarında rahatlık ve güven sağlamıştır. Cumhuriyet kanunlarının ve cumhuriyet güçlerinin saygınlığı ülke için temel dayanak ve esas olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

Saygıdeğer Arkadaşlarım!
İçinde bulunduğumuz yıl, malî ve iktisadî genel krize karşı milletlerin zorlu bir sınav vermekte olmalarıyla özel olarak dikkati çekmektedir. Bu sınavda Türk milleti canlılığı, çalışmaları ve özverisi ile övgüye değer bir güç göstermektedir. (Alkışlar).

Gelecek yıl da, milletlerarası krizin sürmesine hazırlıklı bulunmak görevimizdir. Malî ve ekonomik durumu yakından izleyerek önlemleri zamanında almak en önemli göreviniz olacaktır. (bravo sesleri, alkışlar).

Çetin sınavlara başarı ile dayanan millî paranın gücünü ve milletimizin milletlerarası krize karşı yüksek varlığının esaslarının koruması, başlıca amacımızdır. Bu uğurda milletimize özgü, kararlılık ve özveriyi gerekirse en yüksek düzeylerde sağlamak kesin kararımızdır.(bravo sesleri, alkışlar)

Öz varlığımıza ve millet gücüne olan güven, hükümette ve siyasette süreklilik, tutumluluk ve özveride sarsılmaz bir kararlılık, devletin iç ve dışta güvenlik ve huzura erişmesi, bu  güvenin başlıca önlemleridir. Aslında bizde var olan bu şartların yeri geldiğinde gereğine uygun bir biçimde ve olgunlukla belirtilmesi, zorluğa karşı koymak için güven verici ve etkili olacaktır. Yüksek çalışmalarınızda Türk milleti, iç yaşamında ve milletlerarası durumda dünyayı saran büyük zorluklardan yeni bir güçle donanmış olarak çıkacaktır. (Şiddetli alkışlar).

Saygıdeğer Milletvekilleri!
Dış siyasetimizin barışçı ve doğru niteliği, geçen yıl içinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yakın komşularımızla ilişkilerimizde içtenlik artmıştır. Milletlerarası alanda, her devletle iyi ilişkide bulunmakta olumlu sonuçlar elde etmekteyiz.

Türkiye’nin güvenliğini amaçlayan hiçbir ülkeyi karşısına almayan bir barış yolu izlemek, bizim değişmez ilkemiz olacaktır.(bravo sesleri, şiddetli alkışlar)

Başbakan ve Dışişleri Bakanı’nın Yunanistan’ı ziyaretlerinin, iki ülke arasında dostluk ilişkierine neden olması, özellikle dikkatimizi çekti ve bizi sevindirdi. (Alkışlar).

Birbirleri ile davası kalmadığını ve birbirleri ile iyi geçinmek kararında bulunduklarını ilân eden iki ülkenin ilişkilerinde, iyi sonuçlar verecek gelişmeleri sevinerek desteklemek ve yardımcı olmak amacımızdır.

Macaristan’la yapılan buna benzer ziyaretlerin iyi izlenimlerini özellikle belirtmek isterim. Kardeş Macar milleti ile dostluk belirtileri her zaman istediğimiz, gerekli bulduğumuz mutlu olaylardır. (Alkışlar).

Irak kralı hazretlerinin ve değerli bakanlarının ziyaretleri, ülkemizde pek güzel hatıralar bıraktı. Irak’la olan ilişkilerimiz dürüst ve iyi komşuluk yolundaki belirtilerin sürekli gelişmesi bizim ciddî isteğimizdir.

Büyük dostumuz Sovyet Rusya’nın sayın dışişleri bakanı’nı Ankara’da kabul etmekle memnun olduk. İki ülkenin deneyden geçmiş dostça ilişkilerini, aynı güç ve içtenlikle sürdürmekte tarafların büyük yararları bulunduğu ve içten arzularının gereğinden doğduğu, bu nedenle de belirtilmiştir.

Saygıdeğer Efendiler,
Balkan milletleri arasında barış ve anlaşmayı amaçlayan her milletin özel kuruluşlarının çalışmalarını övgü ile anmak benim için özel bir zevktir. (Bravo sesleri alkışlar).

Türkiye, coğrafî durumu yönünden Balkanlar’da barışın korunması ve desteklenmesi konusuyla özellikle ilgilidir. Komşularıyla hemen hiçbir davası ve anlaşmazlığı bulunmaması Türkiye’nin dileklerindeki içtenliği ortaya koymaktadır.

Aziz arkadaşlarım!
Büyük Millet Meclisi’ni yeni ve önemli vatan görevleri bekliyor. Yeni çalışmalarınızın ve önlemlerinizin de büyük milletimizin yararına tam anlamı ile uygun düşeceği konusunda şüphe yoktur. Üyesi olmakla gurur duyduğumuz büyük Türk milletinin verdiği sorumluluk ve yetkileri ile birlikte sevgi ve yardımları da sizlerin yanınızdadır. (Sürekli alkışlar).