Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dördüncü Dönem Üçüncü Toplanma Yılını Açarken

Büyük Millet Meclisi’nin saygıdeğer üyeleri!

Büyük Millet Meclisi’nin dördüncü dönem üçüncü toplanma yılını açıyorum. Milletin saygıdeğer vekillerini derin saygı ve sevgilerle selâmlarım. (Alkışlar).

Bu yıl Cumhuriyet’in onuncu yılını kutlamakla mutlu olduk. (Alkışlar). Milletimizin gönüllerimiz övünçle doldu. Cumhuriyet’in nimetleri memleketin her bucağında canlandırıldı. Millet, geçen on yıllık Cumhuriyet eserlerini, topluca gözden geçirdi ve gerçekten sevinmeye ve övünmeye hakkı olduğunu gördü. (Alkışlar).

Arkadaşlar!
Geçen on yıl, gelecek dönemler için bir başlangıçtan başka bir şey değildir. Bununla birlikte, eski dönemlerin tarihi karşısında Cumhuriyet’in, bu on yılı eşi görülmeyen bir diriliş ve göz kamaştırıcı bir ileri atılış âbidesidir. (Alkışlar).

Saygıdeğer milletvekilleri!
Bu toplanma yılında, milletin engin gösterilerinin bize verdiği geniş esinlemelerle çalışmaya başlıyoruz. Karşılaşacağımız güçlükleri yenmek için çalışmalarımızın ve özverilerimizin geniş olmasına, azim ve irademizin sağlam bulunmasına ihtiyacımız gittikçe daha çok olacaktır.

Ekonomik düzenimizin kurulması gerekliliği her gün daha kaçınılmaz bir nitelik alıyor.

Gerçi, tarım ürünlerimizin cins ve miktarı üzerindeki gelişmemiz, milletimizi oldukça rahat ve her halde emin bir duruma sokmuştur.
Bütün fakülteleriyle birlikte açılmış olan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün yetiştireceği yüksek mühendislerin, ileride memlekete yararlı olacaklarına şüphe yoktur.

Sanayideki girişimler de özendirecek ve cesaret verecek niteliktedir. Fakat memlekete çok gerekli olan sanayinin kurulması tamamlanmadıkça her yönden gönül rahatlığı duymamamıza imkân yoktur. Bu nedenle memleketimizin sanayi kuruluşlarını tamamlamak için bütün güç ve dikkatinizi çekmeyi yerinde buluyorum.

Efendiler!
Dünyanın ekonomik durumu henüz düzelme yönünde fazla ümit vermemektedir. Bu nedenle de malî durum, ilginizi çekecektir. Geçen yılki bütçe tahminlerinin gelir durumunun tamamen gerçekleşmiş olduğu anlaşılmıştır. Fakat, içinde bulunduğumuz yıl, gelirlerin nasıl gerçekleşeceği konusunda, henüz karar verebilecek kadar yeterli zaman geçmedi. Her halde bütçe dengesinin korunma ve sağlanması için yüksek heyetinizin her önlemi almaya özellikle önem vereceğine eminim. Açık bir bütçenin pek çok sakıncalarını iyi bilen Büyük Millet Meclisi’nin dengeli bütçe için kesin kararlı bulunması, devletin malî ve hatta genel siyaseti için büyük güvencedir.

Arkadaşlar! Üniversite kurulmasına verdiğimiz önemi açıklamak isterim. Yarım önlemlerin verimsiz olduğuna şüphe yoktur. Bütün işlerimizde olduğu gibi, millî eğitimde ve kurulan üniversitelerde de köklü önlemler almak kesin kararımızdır.

Efendiler, milletlerarası ilişkilerin geçen yıl içinde barış ve huzur yönünden gelişmesi, dünyanın birçok kısımlarında rahatlatıcı bir görüntüde olmamıştır.

Milletlerarası Ekonomi ve Silâhları Bırakma Konferanslarından da şimdiye kadar olumlu bir sonuç alınmamıştır. Milletimizin savunma araç ve güçlerine özel önem verilmesi gereğini söylemek görevimizdir. Avunabiliriz ki, barış ülküsü, bizim içinde bulunduğumuz yakın çevrede de sevindirici gelişmeler göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti, milletlerarası barış ve güvenliği kuvvetlendirmek için kendi etkisi ve gücü olan alanda aynı istekte olan devletlerle birlikte yararlı etkinliklerde bulunmuştur.(alkışlar). Londra’da imzalanan Saldırganın Tarifi Antlaşması, milletlerarası saldırmazlık düşüncesini belgeleyen diğer sözleşmelere gerçek bir canlılık getirmektedir. Büyük Millet Meclisi’nin bu önemli eseri övgüyle karşılayacağı şüphesizdir. (alkışlar).

Efendiler!
Bu yıl seçkin bir Sovyet heyetinin karşı ziyaretini kabul ettik. (alkışlar). Bu ziyaretin onuncu yıl bayramına rastlaması, iki memleket arasındaki ilişkilerin derin yakınlaşmasını gösteren mutlu bir neden olmuştur. (alkışlar).

İki memleketin zor zamanlarında kurulmuş olan, onbeş yıldır türlü sınavlardan geçip, daha güçlenerek ortaya çıkmış bir dostluğun her zaman yüksek değer taşıdığı ve milletlerarası barış için değerli ve önemli bir etken olduğu da kabul edilmelidir. (Alkışlar).
Balkanlar’da ilişkilerimiz gelişme göstermiştir. Yunanistan’ın seçkin Başbakanı’nı ve bakanlarını kabul ettiğimiz sırada dostça anlaşma paktı imzalandı. Başlıca hükmü, iki memleketin ortak sınırlarını karşılıklı güvence altına alan bu antlaşma, Yunanistan ile aramızda sürekli artan dostluk ve güven bağlarının sonucudur. Bu antlaşma, denizde ve karada yüksek yararları ve coğrafî bağları bu kadar birbirine girmiş olan iki memleket için doğal ihtiyacın sonucudur. Bu antlaşma Balkanlar’da da barışın ve genel düzenin kuvvetli bir aracı olacaktır. (Alkışlar).

Bulgaristan ile dostluk ve güvenlik ilişkilerimizin arttırılması için, biz bütün olanakları kullanmaktayız. İki memleket arasındaki tarafsızlık ve hakem antlaşmasının uzatılmasını sağlayan bir protokol, bakanlarımızın komşu hükümete iade ziyaretleri sırasında imzalanmıştır. Ekonomik ve siyasal ilişkileri geliştirmek, Cumhuriyet Hükümeti’nin ciddî bir isteğidir.

Kendini tanıtmadan seyahat eden haşmetli Yugoslavya hükümdarı ile buluşmamızı mutlu bir olay olarak kabul ederiz. (Alkışlar).
Balkanlar’da barış ve huzur dileklerimizi, iki memleket arasında iyi ilişkilerin gelişmesini ve bir saldırmazlık antlaşması yapılması kararını belirten konuşmalardan, milletlerarası barış ve güvenlik ülküsü yararlanmıştır.

Romanya’nın değerli Dışişleri Bakanı’nın resmî ziyaretini ve bu sırada iki memleket arasında saldırmazlık ve hakemlik antlaşmasının imzalanmış olduğunu sevinerek söyleyebiliriz. (Alkışlar).

Saldırganın tarifi antlaşması ile saldırmazlık ve saldırıya katılmama ve saldırganı kınama fikirlerini belirten antlaşmaların memleketler arasında gerçek bir güven havası yaratmakta olduğuna şüphe yoktur.

Macaristan’ın seçkin Başbakan’ı ve Dışişleri Bakanı’nın ziyaretlerini büyük bir içtenlikle ve memnuniyetle karşıladık.(alkışlar) İki memleket arasındaki tarafsızlık ve hakem antlaşması da uzatılmıştır. Milletlerimiz arasındaki kardeşçe duygular, bu mutlu nedenlerle coşkulu bir biçimde ortaya konmuştur. (Alkışlar).

Saygıdeğer efendiler!
Balkanlar’da ve Orta Avrupa’daki devletler arasında Türkiye Cumhuriyet’i, ancak siyasetinin dürüst ve açık niteliği nedeniyle gerçek yerini korumaktadır. (Alkışlar). Özen gösterilmesi gereken bu siyasetin gereklerini dikkatle göz önünde bulundurmaktayız.
Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer devletlerle ilişkilerinin, aradaki antlaşmaların hükümlerine ve milletlerarası dostluk gereklerine uygun olarak genellikle iyi olduğunu söyleyebilirim.

Aziz arkadaşlarım! Büyük Millet Meclisi’nin bu yılki çalışma dönemi, önemli konularla doludur. Birkaç yıldan beri millî ve milletlerarası durumlar, her yıl bir öncekine göre daha çok önem kazanmaktadır. Yüksek ileri görünüşünüzden ve karar verme yeteneğinizden memleket ve milletimiz, inanç ve güven içinde, yeni ve büyük sonuçlar beklemektedir.
Açmakta olduğumuz ikinci on yıllık dönemin ilk yılı, yeni bir kararlılık ve güç döneminin parlak bir örneği olacaktır. (Ayakta sürekli ve şiddetli alkışlar, bravo, yaşa Gazi sesleri)