Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Üçüncü Dönem Üçüncü Toplanma Yılını Açarken

Büyük Millet Meclisi’nin Sayın Üyeleri!

Büyük Millet Meclisi’nin III. dönem 3. toplanma yılını açıyorum.

Büyük Millet Meclisi’nin, her toplantı yılı bizim için yeni bir hayat ve çalışma kaynağıdır.

Bu, verimli kaynağın karşısında bulunmaktan duygulanmış olarak sayın arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar).
Geçen yılı ülkemiz huzur ve güvenlik içinde geçirmiştir. Cumhuriyetin iç siyaseti, vatandaşın hayatını, hiçbir baskı ve saldırganlık etkisinde bırakmaksızın sağlayabilmektedir. Bu siyaset dikkatle izlenmektedir. Bu konuda cumhuriyet jandarma ve polisinin görev ve özverisi yüksek övgümüze değer. Bunu sevinerek belirtirim.

Ülkenin fikri ve ekonomik gelişmesi yönünden bir ilerleme alanı olmasına çalışmak idealimizdir. (Alkışlar). Fakat bu gelişme, uygar ve millî olmalıdır, sınırlarımız dışından etkilenmesini ilkelerimize uygun bulamayız.

En yeni yasalarla donatılmış olan adliyemizin doğru karar verme yeteneği ve adaleti uygulama konusunda gösterdiği dikkat, milletin huzur ve düzenini korumaya yeterli güce sahiptir.

Geçen yıl memleketin sağlık işlerinde önemli bir aksaklık görülmemiştir. Sağlıkla ilgili gelişmelerin her türünü elden geldiğince, hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca amaçlardan biri olmalıdır.

İçişlerinde, tam kuruluşlu bucak tekilâtı artırılmalıdır. Bunu özellikle hatırlatmak isterim. Yeni bucakların açıldığı yerlerdeki vatandaşlar, elde ettikleri kolaylıktan dolayı sevinmektedirler.

Diğer yandan bazı illerin özel idare bütçelerindeki ödemelerde düzensizlikler görülmektedir. Bu düzenin tek çaresi özel idare bütçelerinin hayalden uzak, gerçeğe uygun gerçek hesaplara dayandırılmasıdır. (Alkışlar) Hükümetin bu konuyu denetimde bulundurması zorunludur.

Meclisimiz’in en büyük eseri olan Türk harfleri, ülkenin genel hayatına tam anlamı ile uygulanmıştır. İlk zorluk, milletin amaca ulaşma isteği ve uygarlığa olan sevgisi nedeniyle kolaylıkla yenilmiştir. Millet okulları, normal öğretim dışında kadın ve erkek, yüz binlerce vatandaşın aydınlanmasına hizmet etti. (Alkışlar). Bu okulların daha fazla çaba ve istekle sürdürülmesi gereklidir.

Cumhuriyetin kara, deniz ve hava kuvvetleri her konuda değerli takdirinize ve güveninize lâyıktır. (Şiddetli alkışlar). Bunu tam ve kesin bir inançla söyleyebilirim. (Alkışlar).

Milletin saygıdeğer vekilleri,
Dışişlerinde dürüst ve açık olan siyasetimiz özellikle barış düşüncesine dayanmaktadır. (Alkışlar) Milletlerarası herhangi bir sorunumuzu barış yolu ile çözümlemeye çalışmak, bizim çıkarımıza ve düşüncelerimize uygun bir yoldur. Bu yol dışında bir öneri ile karşılaşmamak için güvenlik prensibine ve onun dayanaklarına çok önem veriyoruz. (Alkışlar) Milletlerarası barış havasının korunması için Türkiye, gücü içerisinde herhangi bir görevden geri kalmayacaktır.

Sayın arkadaşlarım,
Ülke ekonomisi bütün dikkat ve çalışmalarımızı üzerine çekmektedir.
Tarımda, geçen üretim yılında, bazı bölgeler doğal etkenlerden çok miktarda zarar gördü, bununla birlikte durum, önceki yılın darlığına oranla genellikle normale yaklaşmıştır denilebilir. Ziraî enstitülerin bir an önce kurulmasına önem veriyoruz. Bu yıl ziraî kooperatif kuruluşlarına başlanmış olması, özellikle sevindirici oluyor. Bu kooperatifleri ülkenin her yönünde genişletmeyi gerekli buluyoruz. Bunun yanı sıra çiftçiye toprak verme işi de, hükümetin sürekli izlemesi gereken bir durumdur. Çalışan Türk köylüsüne işeyebileceği kadar toprak sağlamak, ülkenin üretimini zenginleştirecek başlıca çareler arasındadır. (Alkışlar).

Ticaret alanında normal şartların sağlanması ve kuvvetlendirilmesi sürdürülecektir. Bir yıl içinde kurulan Türk şirketlerinin temsil ettikleri sermaye, on beş milyon lirayı geçmekte idi. Bu ve ticaret öğretimi için görülen fazla istek, ticarette uyanışın güçlü bir kanıtıdır. Deniz ticaretini ve özellikle deniz yolları yönetimindeki gelişmeleri sizlere aktarmak benim için büyük bir zevktir. Deniz yollarını, gerek deniz araçları gerek, fabrikaları ile kapsamlı bir biçimde kuvvetlendirmek gereklidir. Bu konuyu dikkat ve ilgilerinize arz etmek isterim.
Yeni ticaret antlaşmalarının görüşülmesi ve sonuçlandırılması genellikle iyi bir durum göstermektedir. Büyük ticaret ilişkilerimizi düzenleyen antlaşmalardan birçoğu sonuçlandırılmıştır. Bunlar, bu dönemde uğraşılarınızla başlıca konu olacaktır. Yine bu dönemde ilgileneceğiniz ekonomik kanunların önemi pek çoktur. İş Kanunu, yeni Medenî Kanun, Orman Kanunu bunların başlıcalarıdır.

Saygıdeğer Efendiler,
Büyük Millet Meclisi’nde son konuşmamızdan bugüne kadar geçen bir yıl içinde ülkemize 445 kilometre demiryolu döşenmiştir. (Alkışlar) Bu yıl içinde de yeniden 500 kilometre döşenmesi kararlaştırılmıştır. (Alkışlar) Erzurum hattı ile ilgili teknik hazırlık işlemleri hızla  sürdürülmektedir. Mersin-Adana demiryolu, Devlet Demiryolları işletmesine kaydırılmıştır. İnanç ve güven veren bu yolun rakamlar ve gerçeklerle birlikte anlatmak gerekse, yeni açılan demiryollarının ilk işletmesi, kendi kendini yönetmektedir. Yol vergisi gelirinin tam olarak toplanması, bunun önemle izlenmesi gereklidir.

Su işlerinin kuruluş etütleri yeni başlamıştır. Ekonomimizin ana önlemlerinden olan su işleri, genel yönetiminin teknik yetenek ve gücünün çok sağlam biçimde tespit edilmesi gereklidir.

Mühendis ve fen memurlarını hızla daha çok sayıda ve daha yetenekli yetiştirmek için yeni önlemler almak gereklidir.
Maliyemiz zor bir yılı başarı ile geçirmektedir. Dış borçların ve Anadolu demiryolu taksitlerinin ödenmesi ve tedavül kanununun uygulanması, malî bünyenin sağlamlığı ve bütçenin gerçek ve düzenli olması nedeniyle başarılmaktadır. (Alkışlar).
Yıllar boyu malî alanda süregelen reform, bu yılki çalışmalarımızda da yeni konular bulacaktır. Ücretli memurların ücretlerinin düzenlenmesi, yeni arttırmak ve eksiltme yasası bunlar arasındadır.

Büyük Meclis’e sunulması kararlaştırılmış olan askerî ve sivil emekli kanununun önemi üzerine de özellikle dikkatinizi çekmek isterim.

Devlet Bankası’nın kurulması ile ilgili kanun da Büyük Meclis’e sunulacaktır.

Sayın arkadaşlarım, verimli işlerle geçen çalışma yıllarınızdan biri daha, önemli konularla sizi bekliyor, sizin için büyük başarılar dilerim, sizin başarınız milletin mutluluğudur, kurtuluşudur . (Şiddetli ve sürekli alkışlar)