Atatürk Milli Mücadele Belgeseli

Amaç

İki aşamalı olarak öngörülen bu proje kapsamında öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini doğru bir kronolojik tarih çizgisi üzerinde fıkralar, hatıralar ve belgelerin ağırlıkta olduğu, mümkün olduğunca çok isim ve fotoğraflarla desteklenmiş ve akılda kolay kalacak muhtevada bir kitap hazırlanacaktır. Daha sonra ikinci aşamaya geçilerek hazırlanmış olan metinler mevcut hareketli görüntülerle, fotoğraflar ve belgelerle desteklenerek 30 dakikalık 13 bölümden oluşan belgesel hazırlanacaktır. Belgeselin hazırlanma sürecinde Türk İstiklal Harbi ve harbin geçtiği alanlar bizzat yerinde görüntülenecektir.

Kapsam

Proje kapsamına alınacak mekan ve olaylar I.Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde yıldızı parlayan Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı tarihte bulunduğu yerden başlayarak bu tarihten sonra görev yaptığı bölgelerde görsel çekimler yapılarak, bunlar doğru bir kronolojik tarih çizgisi üzerinde fıkralar, hatıralar ve belgelere dayalı olarak dipnotlu bir şekilde yazılacaktır. Milli Mücadele Belgeselinin senaryosuna zemin oluşturacak bu metinler mekan çekimleri,  fotoğraf, belge ve mevcut hareketli görüntülerle destekli bir içerikle zenginleştirilecek ve  30’ar dakikalık 13 CD ROM hazırlanacaktır.

Bölümlerde İşlenecek Konular

 Girişte;

1908-1918 arası dönemin gelişmeleri ele alınacaktır. Mütareke ve Cumhuriyet dönemi aktörlerinin ön plana çıkış süreçleri gösterilip, inkılaptan beklentiler ile birlikte savaşlar, önce gayrimüslim, sonra Müslim tebaanın kopuşlarının yarattığı hayal kırıklığı vurgulanacaktır. Çeşitli cephelerde kaybedilen ülkenin en üretken kısmının yarattığı yıkımın altı çizilecektir.

Bölüm 1;

a) 30 Ekim 1918 Mustafa Kemal Paşa Halep’deki faaliyetleri (Katma): Atatürk’ün hatıra defterlerinden alıntılarla Arap aşiretlerine yönelik çalışmaları. Ahmet İzzet Paşa’nın anlattıkları.

b) Adana Günleri. Atatürk’ün buradan yaptığı yazışmalar, halkla temaslar, Adana günlerinde görüşülen kişiler, toplantı mekânları, dün ve varsa bugünleri.

 Bölüm 2;

a) Mütarekeyi takiben Trabzon, Erzurum ve Kars’da müdafaa fikrinin ortaya çıkışı. Kars’ta Cenub-i Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkatesi; Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Akdeniz, Karadeniz, batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu, münferit faaliyetlerin lider arayışı,

b) Diyarbakır’da İngiliz Binbaşı Novil’in faaliyetleri, Rusya ve İngiltere’nin durumları, beklentileri ve Ermeniler / Kürtler.

 Bölüm 3; Mustafa Kemal İstanbul’da:

a) Şehrin işgali, Padişah ve yöneticilerin çaresizliği, Mustafa Kemal Paşa’nın Meclis faaliyetleri, Basın hayatına giriş: Minber Gazetesi,

b) Paşalarla görüşmeler. Yabancı gazeteciler ve İtalyan konsolosla görüşmeler.

 Bölüm 4;

a) Samsun’da  pontusçu çetelerin faaliyetleri, Rum çetelerin faaliyetleri ve Türklerin karşı çalışmaları,

b) Müfettişlik: İstanbul hükümetlerinin dahiliye ve askeri müfettişlik arayışları. Damat Ferit ile görüşmeler. Harbiye Nezareti’nde faaliyetler, yetkilerin hazırlanması.

 Bölüm 5;

a) Vahdettin ile görüşmeler. Annesi ile vedalaşma, İstanbul’dan ayrılış,

b) Samsun’a hareket, Bandırma Vapuru ile Anadolu sahilinde yolculuk. Kurmay heyetinde yer alanlar resim ve kısa biyografileriyle (daha sonra aldıkları görevlere değinilerek) verilecek. İzmir’in işgali.

Bölüm 6;

a) İşgallere karşı dini ve milli tepkiler. Gayrimüslim vatandaşların davranış biçimleri: Denizli-Isparta-Burdur örneği,

b) Trakya’da ve Batı Anadolu’da kongreler, Maraş, Urfa, Antep savunmaları,

 Bölüm 7; Samsun’dan Anadolu İçlerine Hareket:

a) Samsun’dan Havza’ya, Amasya’ya, Mücadelenin ilanı, esasların ortaya konması. Amasya’da karşılayanlar (müzedeki benzetim).

b) İsimsiz kahramanlar Efeler; Topal Osman, Yörük Ali, Demirci Mehmet Efe.

 Bölüm 8; Sivas-Erzurum-Sivas hattı:

a) Milli Mücadele’nin organizasyonu Erzurum Kongresi,

b) Sivas kongresi, Heyet-i Temsiliye’nin  genişletilmesi, faaliyetleri ve kararları. Mekanların ve katılanların isim ve resimleri. Katılanların anılarından o günlerde  yaşananlar.

 Bölüm 9; Sivas’tan Ankara’ya:

 a) Komutanlar toplantısı. Amasya mülakatı, İstanbul ile ilişkiler. Padişahın çaresizliği. Ali Rıza Paşa hükümeti.

b) Misak-ı Milli hazırlıkları, Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli’nin ilanı

c) İstanbul’un işgali, Meclisin kapatılması ve Mebusların tutuklanması. Malta sürgünleri.

Bölüm 10; Anadolu’da Yeni Bir Meclis:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri, TBMM’nin açılması, yapısı, faaliyetleri. Demokratik tezahürler, tartışmalar. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu.

b) İsyanlar, Sevr Paçavrası. Kuva-yı Milliye’den düzenli orduya geçiş.

Bölüm 11;

a) İnönü Savaşları. Diplomasinin başlaması. Konferanslar ve savaşlar: Doğu Cephesi. Dumlupınar – Aslıhanlar,  Kütahya – Altıntaş Savaşları ve Sakarya.

b) Yeni devletin felsefesi oluşuyor: Maarif Kongresi, Eğitim ve Mecliste çalışmalar ve çatışmalar. İstiklal Marşı.

c) Başkomutanlık Kanunu. Tekalif-i Milliye Emirleri ve Dış Yardımlar: İslam Alemi-Rusya.

 Bölüm 12;

a) Siyasi ve askeri hazırlıklar ve son; Büyük Taarruz. İlk Hedef Akdeniz mi? Mudanya Mütarekesi,

b) Saltanatın kaldırılışı ve Vahdettin’in kaçışı, Lozan görüşmeleri, Mecliste tartışmalar. Görüşmelerde kesinti. Yeni meclis ve mutlu son,

Bölüm 13;

a) TBMM’i Seçimi, yeni Meclis, yeni devletin merkezi Ankara,

b) Yeni devletin adı cumhuriyet, Mecliste eleştiriler, muhalefet faaliyetleri ve rest. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet.