Bilim Kurulu

 

Bilim Kurulunun Kuruluşu

 • Bilim Kurulu; Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı ile seçilme usul ve esasları yönetmelikle belirlenmiş 20 aslî üyeden oluşur.
 • Bilim Kurulu üyeleri, aynı anda alanlarıyla ilgili en fazla dört çalışma grubu ve komisyonda görev alabilir.

Bilim Kurulunun Görevleri

 • Kurumun ilmî çalışmalarının etkili bir biçimde yerine getirilmesi için ilke kararları almak, Bilim ve Uygulama Kolu, diğer Kol ve Komisyonlar ile Çalışma Gruplarının oluşması konusunda değerlendirmelerde bulunmak.
 •  Kurumun bilgi ve çeviri üretimi ile kültür faaliyetleri konusunda görüş bildirmek.
 • Kurumun stratejik planı ile yıllık bilimsel ve kültürel çalışma programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.
 • Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Yüksek Kurum Başkanı veya Kurum Başkanınca önerilen yeni şeref ve haberleşme üyelerini belirlemek.
 • Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Kurumun vereceği bilimhizmet ve teşvik  ödüllerinin  kimlere verileceğini ve miktarlarını belirlemek.
 • Mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

 • Bilim Kurulu, Kurum Başkanının başkanlığında, bir sonraki yılın faaliyetlerinin planlanması ve yıllık faaliyet raporunun değerlendirilmesi amacıyla Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Ayrıca Kurum Başkanının önerisi ile olağanüstü toplanabilir.
 • Toplantı gündemi, Kurum Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az on beş gün önce üyelere gönderilir.
 • Bilim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar verir. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu yönünde karar verilir.

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Listesi

 

Prof. Dr. Halil BAL / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet CANATAR / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü/ Arşiv Anabilim Dalı

Prof. Dr. İsmail COŞKUN / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü/ Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yasemin DOĞANER /  Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Prof.Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU / Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi/ Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU / Yıldız teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ / Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Güray KIRPIK / Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY / Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü/ İktisat Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet TEMEL / Muğla  Sıtkı  Koçman  Üniversitesi  Fen-Edebiyat  Fakültesi Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer Osman UMAR / Fırat Üniversitesi İnsani ve sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Selçuk URAL / Kafkas Üniversitesi Fen –Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Zehra ASLAN / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Nurten ÇETİN / Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Yüksel ÖZGEN / Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Ali SATAN / Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Gültekin YILDIZ / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/ Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üye. Adem BAŞPINAR / Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü/ Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Dr. Zeki ERASLAN / Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üye. Hatice GÜZELMUMYAKMAZ / Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı