Bilim Uygulama Kolları


Bilim ve Uygulama Kolları

 • Bilim ve Uygulama Kolları, Kurum Başkanının teklifi, Bilim Kurulunun uygun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile kurulur, bir başkan ve en az iki üyeden oluşur. Çalışmalarından Bilim Kuruluna ve Kurum Başkana karşı sorumludur.
 • Bilim ve Uygulama Kollarının ilmî araştırmalarını desteklemek üzere yeter sayıda uzman ve uzman yardımcısı ile haberleşme üyesi de burada görevlendirilebilir.
 • Bilim ve Uygulama Kollarının başkan ve üyelerinin görev süreleri üç yıldır, süre sonunda tekrar seçilebilirler, görev süresi içerisinde herhangi bir sebeple üyeliğin sona ermesi durumunda aynı usulle seçim yapılır, bu şekilde seçilenlerin görev süresi de üç yıldır.

Bilim ve Uygulama Kolunun Görevleri

 • Görev alanlarıyla ilgili ilmî faaliyetleri yürütmek ve yönetmek.
 • Bilim Kurulu ve diğer karar organlarınca istenen araştırmaları yapmak.
 • Konuları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynakları, yayınları, belgeleri derlemek, konferans, seminer ve benzeri ilmî toplantıları takip etmek ve değerlendirmek.
 • Kurumca düzenlenecek konferans, panel, seminer, sempozyum, kongre gibi ilmî toplantı, kurs, gezi ve sergilerle ilgili çalışma ve planlamalarda verilecek görevleri yapmak.
 • Kurumun görev alanları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek veya tüzel kişilerle eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşlarıyla, araştırma merkezleri, araştırmacı ve sanatçılarla bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak.
 • Kendilerine bağlı çalışma gruplarının raporlarını değerlendirerek Kurum Başkanına sunmak.

Bilim ve Uygulama Kolu Başkanlarının Görevleri

 • Kendilerine verilen ilmî çalışmaları, hizmet ve görevleri, çalışma grupları ve kollarla işbirliği içinde uyumlu bir şekilde yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Bilim ve Uygulama Kolu faaliyetlerinin stratejik planda belirlenen amaç, ilke ve çalışma esasları doğrultusunda yapılmasını sağlamak; bu amaçla gerekli tedbirleri almak ve ilgili Kurum Başkanlığına önerilerde bulunmak.
 • Bilim ve Uygulama Kolu içinde iş bölümü yapmak, çalışmaları yürütmek ve çalışma konuları ile ilgili diğer birimlerle işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak.
 • Kurum Başkanına Bilim ve Uygulama Kolu çalışmaları hakkında Haziran  ve  Aralık aylarında iki defa rapor vermek.

Bilim ve Uygulama Kolunun Çalışma Usul ve Esasları

 • Bilim ve Uygulama Kolu, çalışmalarını Kurumca tahsis edilen yerlerde, belirlenecek düzen ve programa göre sürdürür.
 • Bilim ve Uygulama Kolu, yıllık çalışma programını ve çalışma takvimini belirler ve Kurum Başkanlığına sunar.
 • Bilim ve Uygulama Koluna verilen iş, belirlenen süre içinde bitirilemediği takdirde Yönetim Kurulunun kararı ile süre uzatılabilir. Hizmet, belirlendiği şekilde yerine getirilemediği takdirde Bilim Kurulunun kararı, Kurum Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla görev süresini tamamlamaları beklenilmeden ilgili Bilim ve Uygulama Kolunun başkan ve üyeleri yeniden belirlenir.
 • Bilim ve Uygulama Kolunun raporları, varsa karşı görüşler de eklenerek Kurum Başkanlığına iletilir.