Sür’atle düzenli ordu ve büyük süvari birlikleri kurma ve düzensiz teşkilât fikir ve siyasetini yıkma kararı

Efendiler, 8 Kasım 1920’de, Fuat Paşa Ankara’ya geldi. Karşılamak için bizzat istasyonda bulunuyordum. Paşa’yı omuzunda bir filinta olduğu halde Kuva-yı Milliye kıyafetinde gördüm.

Batı Cephesi Komutanı’na bu kıyafeti benimseten düşünce ve zihniyet akımının bütün Batı Cephesi üzerinde ne kadar etkili olduğunu anlamak için artık tereddüde yer kalmamıştı.

Onun için Fuat Paşa’ya kısa bir görüşmeden sonra, alabileceği yeni görevi söyledim. Memnuniyetle kabul etti. Aynı günün gecesi İsmet ve Refet Paşaları da davet ederek yeni durumu ve görevlerini kararlaştırdık. Kendilerine verdiğim kesin direktif: «Sür’atle düzenli ordu ve süvari birlikleri meydana getirmekten» ibaretti.

Böylece 1920 yılı Kasımının sekizinci günü «düzensiz teşkilât fikir ve siyasetini yıkma kararı» faaliyet ve uygulama alanına konulmuş oldu.