Kongre Duyurusu / Announcement

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
(ATAM-Ankara)
ve
MAKEDONYA BİLİMLER VE SANATLAR AKADEMİSİ
(MANU-Üsküp)

ORGANİZASYONUNDA
“VII.ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ”
EKİM 2011-MANU- MAKEDONYA

DAVET MEKTUBU

          Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu oluşturan dört kurumdan biri olan Atatürk Araştırma Merkezince;  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve bugünlere gelişinde ilke ve inkılâpları ile başrolü oynamış, lider yetenekleri ve özellikleri ile tüm dünyaya örnek olmuş büyük önder Atatürk’ün ve Onun “En büyük eserimdir” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün yönleriyle araştırılmasına / incelenmesine, tam ve doğru şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmak, Cumhuriyetin kuruluş ve gelişme sürecindeki olayların bugüne olan etkilerini ve geleceği şekillendirmedeki olası rollerini bilimsel yaklaşımla irdelemek, bunun sonucunda elde yeni edilen bilgi, belge, yorum ve sentezleri Türk ve dünya kamuoylarına sunmak amacıyla, her dört yılda bir olmak üzere Uluslararası Atatürk Kongresi düzenlenmektedir.
Bu çerçevede VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL ve Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Gjorge IVANOV’un yüksek himayelerinde, Merkezimiz ve Makedonya Bilimler Akademisi işbirliğinde Ekim 2011 tarihinde Makedonya (Üsküp ve Manastır)’da gerçekleştirilecektir.
Bilindiği üzere Balkan ülkeleri ile tarihi, kültürel ve insani bağlarımız bulunmakta ve bugün  itibariyle de bu önem artarak devam etmektedir. Yedinci Atatürk Kongresi  ile Türkiye ve Balkanlar coğrafyası arasındaki tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin mahiyeti dün, bugün ve yarın bağlamında akademik bir anlayışla ortaya konulacaktır.
Kongrede sunulacak bildiriler şu ana başlıklar altında toplanmıştır:
1. Atatürk’ün ailesi, doğduğu ve yetiştiği dönemde Balkanların siyasi, iktisadi, sosyal   ve kültürel durumu,
2. II.Meşrutiyet Döneminde Balkanlar-Osmanlı Devleti ve Atatürk,
3. Milli Mücadele ve Cumhuriyete Geçiş Sürecinde Balkanlar,
4. Atatürk Ali Fethi Okyar ve Makedonya,
5. Cumhuriyet Döneminde Türkiye-Balkan Ülkeleri ilişkileri (Siyasi, iktisadi sosyal ve kültürel)
6. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Dünyadaki Etki, Yansıma ve Algılanışı,
Kongreye katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; Atatürk-Türkiye ve Balkanları teorik ve metodik açıdan objektif bir şekilde inceleyen, yeni bilgi ve belgelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.
Kongreye bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler ve başvuru formu ve diğer bilgiler Merkezimizin atam.gov.tr ve Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi manu.edu.mk uzantılı  web sayfalarında yer almaktadır. Kongreye katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte 400 kelimeden oluşacak bildiri önerilerini 15 Nisan 2011 mesai bitimine kadar yedinciataturkkongresi2011@gmail.com adresine, Makedonya’dan katılacakların ise, bildiri önerilerini congress@manu.edu.mkadresine göndermeleri gerekmektedir. Kongre dili Türkçe, Makedonca ve İngilizce’dir. Ayrıntılı özetlerin Kongre Düzenleme Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.
Bildiri sunacak katılımcıların yol ve konaklama giderleri Merkezimiz tarafından karşılanacaktır.
Kongreye katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi


ATATÜRK SUPREME COUNCIL OF CULTURE, LANGUAGE AND HISTORY
ATATÜRK RESEARCH CENTER
(ATAM-Ankara)
and
MACEDONIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
(MANU-Skopje)

PRESENTING the
“7TH INTERNATIONAL ATATURK CONGRESS”
OCTOBER 2011-MANU- MACEDONIA

LETTER OF INVITATION

          The International Atatürk Congress is organized every four years by the Atatürk Research Center, which is one of the four organizations of the Atatürk Supreme Council of Culture, Language and History with the objective of researching all aspects of the life of the great leader Atatürk who has set an example to one and all with his ability and qualities as a leader and who has played the leading role in founding the Republic of Turkey and guiding Turkey’s progress to her present state through his principles and reforms, as well as studying what He described as to be “My greatest accomplishment,” the Republic of Turkey. The Congress will try to fully and accurately clarify the subject, to scientifically explain the possible import of events which transpired during the foundation and the formative years of the Republic in shaping the future, as well as their effects today. Furthermore every information, document, comment and synthesis will -at the end of the Congress- be presented to the Turkish and World public.
In this framework, the 7th International Atatürk Congress will be held in October 2011 in Macedonia (Skopje and Bitola), under the high patronage of our President H.E. Abdullah GÜL and the President of The Republic of Macedonia H.E. Gjorge IVANOV with the collaboration of our Center and the Macedonian Academy of Sciences and Arts.
As is already known, we share a historical, cultural and social bond with the Balkan countries which, as of today continues to grow in importance. The Seventh Atatürk Congress will put forth an academic understanding of the nature of the historical, social, cultural and economic relationship between Turkey and the Balkans in the context of the past, present and future.
The papers to be presented during the Congress are gathered under subject headings below:
1. Atatürk’s family, the political, economic, social and cultural status of the Balkans from the time of Atatürk’s birth to his teenage years,
2. The Balkans–Ottoman State and Atatürk during the Second Constitutional Era,
3. The Balkans during the Turkish National Struggle and the Transition Process into the Republic,
4. Atatürk, Ali Fethi Okyar and Macedonia,
5. The political, economic, social and cultural relationship between Turkey and the Balkan countries during the Republic Era,
6. The Effect, Reflection and Perception of Atatürk and the Turkish Republic in the World.
We would like to welcome all scientists and researchers who wish to participate in the Congress with their academic papers concerning one of the above-mentioned main headings, objectively studying Atatürk-Turkey and the Balkans from a theoretical and methodical angle based on new data and documents.
In order to participate in the Congress a paper is required. The conditions of participation, the application form and further information can be obtained from the web pages of our Center and the Macedonian Academy of Sciences and Arts: atam.gov.tr and manu.edu.mk. Scientists who wish to partake in the conference need to fill out the application form provided in our web page, and send it to the E-mail addressyedinciataturkkongresi2011@gmail.com along with their CV, a list of publications and 400-word research paper proposal by close of business on April 15, 2011. Participants from Macedonia must mail the required proposals and documents to the e-mail address congress@manu.edu.mk. Turkish, Macedonian and English will be the languages of the Congress. Admissions will be announced following evaluation of the detailed summaries by the Congress Organizing Committee.
The travel and accommodation expenses of participants will be covered by our Center. We hope to see your participation in the Congress, best regards,

Ataturk Research Center
Macedonian Academy of Science and Arts